دكل خطوط انتقال برق موجود در ابتداي باند 30 فرودگاه زنجان برچيده شد.

بنابر گزارش روابط عمومي فرودگاه زنجان اين دكل برق موجب شده بود تا 300 متر از باند فرودگاه بطور عملي بلااستفاده بماند و پروازها با مخاطرات احتمالي روبرو شوند.

دكل ياد شده در پي پيگيري هاي مدير فرودگاه و از طريق استانداري و ستاد بحران استان برچيده شد.
شركت فرودگاه ها