ايجاد مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي تایید شد
.
شوراي نگهبان يك طرح دو فوريتي مصوب مجلس شوراي اسلامي را مغاير موازين شرع و قانون اساسي نشناخته و آن را تأييد كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني شوراي نگهبان، "طرح دو فوريتي ايجاد مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فناوري فضايي با همكاري سازمان ملل متحد در مركز و غرب آسيا" كه در جلسه 8 آبان 1386 مجلس شوراي‌ اسلامي به تصويب رسيده بود در جلسه 9 آبان 86 شوراي نگهبان بررسي و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.