صداي شفق‌هاي قطبي و ميدان‌هاي مغناطيسي زحل و بادهاي سطح بزرگ‌ترين قمر اين سياره، تيتان، را بشنويد.

بیشتر این صداها٬ صداهای ضبط شده نیستند. بلکه نتیجه‌ی تبدیل داده‌های غیر صوتی نظیر اندازه گیری میدان‌های مغناطیسی به صدا به وسیله‌ی رایانه هستند. اصوات بدست آمده نسبتا عجیب هستند. یکی از این اصوات که به وسیله‌ی مغناطیس سنج فضاپیمای کاسینی از نزدیکی انسلادوس٬ قمر زحل٬ بدست آمده است صدایی شبیه به برخاستن و فرود سفینه‌ی فضایی بیگانه‌ای را در گوش تداعی می کند. در حقیقت این مغناطيس‌سنج نوسانات میدان‌های مغناطیسی را که ناشی از حضور ذرات باردار اطراف کاسینی است، ضبط می‌کند.

دو فایل دیگر که از امواج رادیویی آشکار شده مرتبط با شفق های قطبی در جو زحل بدست آمده است، بسیار جالب هستند. به نظر می‌رسد این اصوات کم و بیش شبیه به صدای تفنگ های لیزری در فیلم‌های علمی- تخیلی است!

یکی از فایل‌ها از ضبط واقعی میکروفونی متصل بر تجهیزات فرود هویگنس بدست آمده است. این میکروفون صدای بادها را در هنگام فرود کاوش‌گر بر سطح قمر تیتان ضبط کرده است.


براي شنيدن اين اصوات ميتوانيد به پيوندهاي زير مراجعه كنيد:

Sounds of Enceladus (QuickTime 678 KB)
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/videos/video-details.cfm?videoID=86

Radar Echoes from Titan's Surface (Wav file 400 KB)
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/videos/video-details.cfm?videoID=81

Speeding Through Titan's Haze (Wav file 400 KB)
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/videos/video-details.cfm?videoID=80

Bizarre Sounds of Saturn's Radio Emission (Wav file 127 KB -- 13 seconds)
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=1614

Eerie sounds of Saturn's Radio emissions (Wav file 718 KB -- 73 seconds)
http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=1613منابع: وبلاگ نيوساينتيست
نجوم
http://saturn.jpl.nasa.gov