انجمن ایرلاین های اروپا: بریتیش ایروز بینظم ترین شرکت بزرگ اروپاست
.
بريتيش ايرويز بي نظم ترين شرکت هواپيمايي بزرگ اروپا اعلام شد.

به نوشته شماره امروز روزنامه ديلي تلگراف در اينترنت: طبق ارقام جديد که ديروز منتشر شد شرکت هواپيمايي بريتيش ايرويز طي دوره پرمسافر تابستان به لحاظ گم شدن چمدان ها و تاخير پرواز ها بدتر از هر شرکت هواپيمايي مهم ديگري بوده به طوري که دو پرواز از هر پنج پرواز ان تاخير داشته است.

گزارش انجمن شرکت هاي هواپيمايي اروپا که به عملکرد اين شرکت ها طي ماههاي ژوئيه تا سپتامبر مربوط مي شود در حالي منتشر شد که بريتيش ايرويز اعلام کرده است ميزان سوددهي ان براي شش ماه اول امسال بيست وپنج درصد افزايش داشت.

امسال اولين سال طي چند سال بود که فرودگاه هيترو از اختلال عمده در فعاليتش در اوج شلوغي تابستان جلوگيري کرد.

با اينحال ارقام مربوط به عملکرد ان در سال جاري حتي بدتر از سال دوهزارو شش بود که فرودگاههاي انگليس پس از خنثي شدن توطئه ساقط کردن پروازهاي اروپا - امريکا در استانه سقوط قرار گرفتند.

طبق اين گزارش فقط پنجاه و هشت و هشت دهم درصد از پرواز هاي مسيرهاي کوتاه با کمتر از پانزده دقيقه تاخير به مقصد رسيدند که تقريبا شش درصد کمتر از همان دوره در سال گذشته بود.

وضع پروازهاي مسيرهاي طولاني حتي بدتر از اين بود به طوري که چهل و پنج درصد پروازها بيش از يک ربع ديرتر از زمان مقرر به مقصد رسيدند.اين ارقام نيز از سال قبل از بدتر بود.

در مورد شرکت بريتيش ايرويز نيز تعداد خيره کننده اي از پروازها دير به مقصد رسيدند. ميزان تاخير پروازها در مسيرهاي کوتاه تقريبا چهل درصد و براي سفرهاي طولاني چهل و يک و سه دهم درصد بود که بدتر از همان دوره طي سال گذشته بود.اين شرکت همچنين به لحاظ لغو پروازها بدتري سابقه را داشته است.

بريتيش ايرويز به لحاظ گم شدن چمدان هاي نيز بدترين عملکرد را داشت به طوري که به ازاي هر هزار مسافر سي چمدان را گم کرد که معادل حدود ده چمدان در يک جمبوجت پر از مسافر است.

گرچه در بسياري موارد چمدان هاي گم شده چند روز بعد به دست مسافران رسيدند هميشه اينطور نبود.ديلي تلگراف اوايل امسال فاش کرد چمدان هاي گم شده در حراجي فروخته مي شوند.
.
takeoff.ir