سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت گفت: آخرین وضعیت یارانه سوخت هواپیما بررسی شد.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت از برگزاری جلسه یارانه سوخت هواپیما خبرداد و گفت: در این خصوص هم به جمع بندی نرسیده ایم و باید ستاد هدفمندی یارانه ها مصوبه خود را صادر کند.

http://www.asriran.com/fa/news/16992...98%D8%A7%D8%AF