برترین مطلب این هفته ی سایت

رونمايي از نسخه جديد ايروسنتر

با تلاش چندين روزه و شبانه روزي همكاران فني در ايروسنتر ، نسخه اسكريپت انجمن ساز قدرتمند VBulletin سايت ايروسنتر به روزساني و بهينه سازي گرديد و به آخرين ورژن ارائه شده آپگريد شد، در اين نسخه جديد مشكلات قبلي برطرف گرديده و قابليت هاي جديدي نيز به سايت افزوده شده و خواهد شد اين پوسته نسخه جديد سايت پوسته ای در 4 رنگ جداگانه می باشد که برای صفحه های Retina و موبایل بهینه سازی شده است.

????? ?????: ?? 1 ?? 7 ?? 7
dqw
 1. Hesam7e7 ?????? ??
  Hesam7e7

  کارشناس هوانوردی
  January 2008
  Tehran
  1,140
  تعداد تشکر : 3,041
  Thanked 4,631 Times in 891 Posts
  ارسال هاي وبلاگ : 5

  ??? ??? حقیقت آغاز و پایان جهان

  <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Chesam7e7%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cm sohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Chesam7e7%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cm sohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Chesam7e7%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cm sohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <woNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <wontVertAlignCellWithSp/> <wontBreakConstrainedForcedTables/> <wontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--> <m:smallfrac m:val="off"> <m:dispdef> <m:lmargin m:val="0"> <m:rmargin m:val="0"> <m:defjc m:val="centerGroup"> <m:wrapindent m:val="1440"> <m:intlim m:val="subSup"> <m:narylim m:val="undOvr"> </m:narylim></m:intlim> </m:wrapindent><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; text-align:right; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
  بسم الله االرحمن الرحیم<o></o>
  من خلق نکردم مگر آنکه شناخته شوم<o></o>
  ذهن به مرتبه غیب الغیوب راه ندارد،حتی ذهن پیامبر هم به آن مرحله راه ندارد.این مرتبه،مرتبه عنقی مغرب، غیب الغیوب،کنز مخفی-غیب مطلق و غیب هویت می باشد(مرتبه هاهوت یا نور مطلق).<o></o>
  این مرتبه تعین اول نام دارد(مقام احدیت).اصل همه تعینات میباشد.به نامهای اسم اعظم،عقل کل،قلم اعلی،لوح،روح اعظم،ام الکتاب،این تعین در اثر تجلی ذات به ذات در منت و کنزا مخفیا حاصل میشود.<o></o>
  تعین در اصطلاح تشخص یافتن و ممتاز شدن یک چیز از غیر خود به گونه ای که هیچ چیز با آن در آن چیز اشتراک نداشته باشد.پروردگار عالم در حقیقت خود لا اسم له ولا رسم له و لا صفت له نداشت،لا تعین بود.اسم این عالم لا تعین را غیب الغیوب میگذاریم که انسان به عالم راه پیدا نمیکند.خداوند خودش به خودش جلوه کرد.این از مرحله غیب الغیوب خارج میشود و مقام احدیت نام میگیرد.این اولن انشعاب،حال میخواهد خلق کند.<o></o>
  تجلی بعد مقام واحدیت است که مقام صفات و اسما الهی است که این تعین دوم میباشد.صفات و اسما الهی در این مرحله برهستی تجلی میکنند(عالم،قادر،حی،مرید و...)و تمام این اسما در مورد خداوند مربوط به این مرحله میباشند.گفتیم حال میخواهد خلق کند،بوجودر بیاورد،موجود کند و اینها ظرف لازم دارد:<o></o>
  اولین خلق او بعد از تجلی مقام احدیت و واحدیت نور پیامبر آخرالزمان می باشد،خود می نشیند و حدود 5000 سال به این نور مینگرد و از خلقت خود لذت میبرد.لذت نه به معنایی لذتی که در نظرماست بلکه لذت در ذات خود او که تجلی تمامی لذات دنیاست.<o></o>
  برای اینکه عالم قوام بگیرد،هرچه خلق میکند سکون پیدا کند و در جای خود حرکت کند،پس ظرفی میخواهد که این قلب ولی الله اعظم است،پس اول نور پیامبر آخرالزمان(صادر اول،اول ما حلق الله)را خلق میکنو.<o></o>
  پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم میفرمایند:زمانی که پروردگار گل آدم را می آفرید من ایستاده بودم و نگاه میکردم.<o></o>
  تمام پیامبران الهی در روز حشر شاهد بر امت خویش هستند و تمام اموراتی را که بر امت خودشان گذشته شهادت میدهند.ولی پیامبر اسلان شاهد بر تمام هستی است،زیرا وقتی خلقیتی هنور صورت نگرفته بود،او خلق شده بود.او شاهد بر تمام پیامبران و امتشان می باشد.<o></o>
  پس آسمانها و زمین را خلق کرد و بعد از آن عرش و کرسی را آفرید،تمام این امورات تقدیراتی میخواهد و این تقدیرات ظرفی که در آن قرار گیرد تا در زمان خودش تجلی پیدا کند و انجام پذیرد.این ظرف قبل ولی خداست.<o></o>
  حال باید بدانیم لیله القدر چیست؟به صورت اجمال عرض می دارد شبی است که تمام مقدرات عوالم هستی نه ناسوت بلکه تمام عوالم هستی (لاهوت،جبروت،ملکوت اعلی و سفلی و ناسوت)انجام میپذیرد،البته که در رابطه با همه چیز.از جماد،نبات،حیوان و انسان،سرنوشت همه چیز و همه کس در این شب مقدر میشود و این لیله از ابتدا وجود عوالم هستی موجود بوده است.تقدیرات در این شب در ظرف خود که قلب ولی خداست ریخته میشود و تمام امور عوالم هستی اجرایش،در اختیار ولی خدا قرار میگیرد.<o></o>
  در هر عصر و زمانی از زمان شروع خلقت، زمین و آسمان دارای یک چنین فردی بوده است،پیامبری یا اولیایی از پیامبران و اولیاء خدا بدون حتی یک روز وقفه.اگر زمانی بین مبعوث شدن پیامبران فاصله ای می افتاد،اولیای الهی بودن که با ارتباطشان با عالم غیب امور را به دست میگرفتند تا صاحب اختیار برسد زیرا همانگونه که گفتیم لیله القدر از شروع خلقت بوده است و این مقدرات در ظرفی باید ریخته شود.<o></o>
  ولی خدا در حقیقت وجه الله است و همه عالم وجه خدا می باشد،در عالم وجود هرجا نظر می افتد،وجه خداست و موجودات همه عوالم از جنبه وجه اللهی دارای وجود می باشند.بنابراین ولی خدا در هستی علت محدثه عالم است که اگر نباشد هستی به وجود نمی آید.او اگر نباشد هستی دوام نمی آورد.<o></o>
  ولی در حقیقت از اسما الهی است(الله ولی الذین آمنوا )بنا بر توحید حقیقی هر ظهوری از مظاهر حق را ،مظهری لازم است.مظهر ظهور ولایت الهی در هستی ولی است.که در اثر فنای در این اسم ولی مظهر آن اسم می باشد.بعد از پیامبر اسلام وجود ولی الله اعظمی مانند امیرالمونین و فرزندان معصومش در زمین ظرف لیله القدر بودند.تمام اراده م مشیت الهی از مظهر ولی خدا در عالم تحقق می یابد.ولایت در ولی استقلالی نیست بلکه ولایت او مظهر ولایت الهی می باشد.<o></o>
  او ممکن الوجود است،اگر واسطه بین ممکن الوجود و واجب الوجود نباشد،وجود ممکنات محال خواهد بود وی این ولی خداست که علت محدثه عالم است.<o></o>
  خداوند فرمود:ای پیامبر تو آمدی و واسطه فیض شدی،پس اگر تو نبودی عالم و افلاک خلق نمیشد،پش امامت ائمه ما که هر کدام ولی زمان و امام زمان خود بودند،ادامه پیدا کرد تا امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف،حدود هزار و دویست چند سال است که ایشان در میان زندگی میکنند و ما دارای امام حی می باشیم،این دوازده نور ولایت ما شیعیان عالم که هر دوزاده نور کلهم نورا واحد می باشند،در وجه اثباتی همه امام هستند و در یک مقام بی هیچ کم و کاستی.<o></o>
  ولی از وجه ثبوتی فرق میکند،صبرامیرالمونین را هیچ کدام به آن آندازه نداشتند،کرامت امام حسن مجتبی،قیام امام حسین،عبادت امام سجاد،علم امام باقر،نشر علم امام صادق،رضا بودن امام رضا به امر الهی،جود و کرم و سخاوت امام جواد و ....تا حضرت مهدی که امام حی ولی از دیدگان نامحرمان غایب.<o></o>
  نه اینکه ایشان غیب باشند نه،بلکه غایب ار دیدگان ما می باشند،یعنی شاید در روز چندین مرتبه ایشان را رویت کنیک ولی نشناسیم.پس اایشان حی هستند و در بین ما زندگی میکنند.دلیل وجود ایشان قوام هستی است. زیرا بعد از ظهور کلی و شهادت ایشان رجعت ائمه صورت میگیرد.در زمان ظهور ایشان از پیامبران الهی حضرت عیسی علیه السلام و از امامان معصوم حضرت حسین بن علی علیه السلام به عالم هستی رجعت پیدا میکنند و در رکاب امام زمان با دشمنان ایشان میجنگند.پس از شهادت ایشان امام حسین علیه السلام بر جنازه ایشان نماز میخوانند و سپس رجعت ائمه صورت مییگیرد.در آخرین رجعت که رجعت حضرت مهدی به عالم ناسوت می باشد،کم کم زمان قیامت فرا میرسد و با شهادت ایشان در زمان رجعت دیگر هستی باقی نمی ماند،عالم قوام خود را از دست میدهد.<o></o>
  در روز قیامت که زمن از حجت خدا خالی میشود،صورت تکویر واقع میگردد،اگر امام و ولی نباشد،نه تنها انسان،بلکه جن و ملائکه و زمن و زمان عدم هستند.<o></o>
  خورشید فرو می افتد و دریا ها واژگون میشوند،کوهها به حرکت در می آیند و مانند پشم زده شده در می آیند،زمین می افتد و آسمان فرو میریزد زیرا ظرفی نیست که اینها بخواهند تقدیراتی داشته باشند پس ولایت حضرت خجت بن الحسن العسکری ارواحنا فداه تا یوم الموعود ادامه خواهد داشت.<o></o>
  با درود به روان پاک حضرت علامه سید محمد حسین حسینی طهرانی رضوان الله تعالی علیه <o></o>
  که این تحقیق بر گرفته از کتب امام شناسی نوشته شده به دست مبارک ایشان است<o></o>
  Hesam7E7<o></o>
  <o>
  </o></m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac>
  #1 ارسال شده در تاريخ July 14th, 2011 در ساعت 17:51:51

 2. The Following 8 Users Say Thank You to Hesam7e7 For This Useful Post:

  Amiralikarimi (July 15th, 2011), Dream Bird (July 20th, 2011), Eshghe Parvaz (July 18th, 2011), F.A (July 15th, 2011), IR Blue SKY (July 15th, 2011), IRI.AMIR (July 14th, 2011), mehransalmani (July 18th, 2011), Mohammadme (July 17th, 2011)

 3. Hesam7e7 ?????? ??
  Hesam7e7

  کارشناس هوانوردی
  January 2008
  Tehran
  1,140
  تعداد تشکر : 3,041
  Thanked 4,631 Times in 891 Posts
  ارسال هاي وبلاگ : 5

  ??? ??? پاسخ: حقیقت آغاز و پایان جهان

  <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Chesam7e7%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cm sohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><link rel="themeData" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Chesam7e7%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cm sohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link rel="colorSchemeMapping" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Chesam7e7%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cm sohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <woNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <wontVertAlignCellWithSp/> <wontBreakConstrainedForcedTables/> <wontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--> <m:smallfrac m:val="off"> <m:dispdef> <m:lmargin m:val="0"> <m:rmargin m:val="0"> <m:defjc m:val="centerGroup"> <m:wrapindent m:val="1440"> <m:intlim m:val="subSup"> <m:narylim m:val="undOvr"> </m:narylim></m:intlim> </m:wrapindent><!--[endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; text-align:right; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->
  پا برهنه دست خالی سوی این و آن دویدم<o></o>
  دل شکسته راه رفتم تا به آسمان رسیدم<o></o>
  پشت این تسبیح هر روز قلب مردی خونه داره<o></o>
  قلب مردی که عزیزه روشن شبهای تاره<o></o>
  گل شبنم پوش نرگس حاجتت کنار گلدون<o></o>
  انتظار رحمت عشق جمعه های خیس بارون<o></o>
  عادتم میده به خورشید<o></o>
  پی یک عشق بی کرانه<o></o>
  آخرین منزل امید برای من جمکرانه<o></o>
  <o>
  </o></m:defjc></m:rmargin></m:lmargin></m:dispdef></m:smallfrac>
  #2 ارسال شده در تاريخ July 17th, 2011 در ساعت 11:20:42

 4. The Following 3 Users Say Thank You to Hesam7e7 For This Useful Post:

  Eshghe Parvaz (July 18th, 2011), IR Blue SKY (July 17th, 2011), Mohammadme (July 17th, 2011)

 5. Eshghe Parvaz ?????? ??
  Eshghe Parvaz

  کارشناس هوانوردی
  December 2008
  ايران
  1,312
  تعداد تشکر : 8,798
  Thanked 6,109 Times in 1,045 Posts

  ??? ??? پاسخ: حقیقت آغاز و پایان جهان

  به نام آفريننده آسماني ها


  سلام و تبريك ايام ولادت حضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)

  با تشكر از آقا حسام بابت ارسال اين مطالب، خدمت دوستان عرض شود مطالبي كه در اين تاپيك مي بينيد پيرامون بحث نابودي جهان در سال 2012 هست كه توسط رسانه هاي صهيونيستي به اون پرداخته شده.

  اين تاپيك براي رفع شبهات و بحث و بررسي در رابطه با اين موضوع مي باشد.

  با توجه به اينكه بعضي دوستان تاپيك هاي متفرقه راجع به اين موضوع ايجاد كرده بودند، جهت انسجام بيشتر و نتيجه گيري بهتر اين تاپيك توسط دوست خوبمون آقا حسام ايجاد شد.

  لطفاً از ايجاد تاپيك مشابه، خودداري بفرماييد.  ياحق


  «اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه و النصر و جعلنا من خير اعوانه و انصاره و من المستشهدين بين يديه»


  #3 ارسال شده در تاريخ July 18th, 2011 در ساعت 15:46:38

 6. The Following 4 Users Say Thank You to Eshghe Parvaz For This Useful Post:

  Amiralikarimi (July 19th, 2011), Hesam7e7 (July 18th, 2011), IR Blue SKY (July 18th, 2011), Mohammadme (July 18th, 2011)

 7. Hesam7e7 ?????? ??
  Hesam7e7

  کارشناس هوانوردی
  January 2008
  Tehran
  1,140
  تعداد تشکر : 3,041
  Thanked 4,631 Times in 891 Posts
  ارسال هاي وبلاگ : 5

  ??? ??? پاسخ: حقیقت آغاز و پایان جهان

  تشکر ویژه می کنم از همکار گرامی جناب Eshghe Parvaz به خاطر توضیحاتشون.
  در همینجا هم از دوستان دعوت می کنم اگر علاقمند به دنبال کردن برخی مسائل اینچنینی و یا همان شایعات مبنی بر اتمام دنیا و تبلیغات استثمارگرانه غربی ها در این زمنیه ها هستند سوالات و نظرات خود را بیان دارند تا بتوانیم به کمک هم مسیر های آگاهی را باز کنیم.به شخصه به نمایندگی از همکارانم در این مجموعه از همه عزیزانی که به دنبال کشف حقیقت هستند دعوت می کنم تا در این مبحث شرکت کنند.
  #4 ارسال شده در تاريخ July 18th, 2011 در ساعت 16:04:22

 8. The Following 2 Users Say Thank You to Hesam7e7 For This Useful Post:

  Amiralikarimi (July 19th, 2011), IR Blue SKY (July 18th, 2011)

 9. IR Blue SKY ?????? ??
  IR Blue SKY
  اخراج از سايت
  September 2010
  3,562
  تعداد تشکر : 22,373
  Thanked 25,079 Times in 3,710 Posts
  ارسال هاي وبلاگ : 11

  ??? ??? پاسخ: حقیقت آغاز و پایان جهان

  امیدوارم بحث مرتبط باشه...
  اما مطلبی هم بنده در مورد تغییر زاویه زمین شنیده بودم که هر چندین هزاز سال اتفاق می افتد و تمام موجودات زنده در سطح کره زمین از بین می روند و تنها موجودات زنده ای که در قطبین هستند می توانند جان سالم به در ببرند...
  #5 ارسال شده در تاريخ July 18th, 2011 در ساعت 18:53:34

 10. The Following User Says Thank You to IR Blue SKY For This Useful Post:

  Hesam7e7 (July 19th, 2011)

 11. IRI.AMIR ?????? ??
  IRI.AMIR

  مدیر تالار مهندسی هوافضا و ..
  May 2010
  آبادان
  734
  تعداد تشکر : 1,966
  Thanked 4,076 Times in 708 Posts

  ??? ??? پاسخ: حقیقت آغاز و پایان جهان

  افرادی در این دنیا وجود دارند که پایان دنیا را به سبک اسلامی بالاخص شیعه دوست ندارند چون بر خلاف برنامه های فرمانده آنهاست. این گروه که به فراماسون freemason معروف هستند امروزه افسار بسیاری از امور دنیا را در دست گرفته اند. این افراد برای نگه داشتن این افسار باید بتوانند بر مردم اطرافشان تسلط داشته باشند. همیشه عواملی وجود داشته که باید مردم از آنها می ترسیده اند. عده ای از ایرانی ها می ترسند پس برای آنها همین کافی است ولی بقیه چه؟ عده ای از بیماری ها ، عده ای دیگر از تروریست ها، مسلمانان، موجودات فضایی، بحران اقتصادی و .... 2012. وقتی این افراد طبق دستور فرمانده خود تاریخی را مشخص می کنند مسلما برنامه ای را در سر دارند که با اطمینان می توان گفت که نابودی زمین نیست. ولی مردم را به مرگ می گیرند که به سرماخوردگی راضی شوند. در هیاهویی که هرکس درگیر مصیبت گریبانگیر خود و ترس است چه کسی اهمیت می دهد که مسجدالاقصی تخریب شده؟ چه کسی از سقوط حکومت های مخالف که به تروریست ها معروف هستند ناراحت می شود؟ چه کسی می تواند جلوی یک اعلام حکومت واحد بر کل جهان را بگیرد؟ می توان گفت مردمی که هر یک منتظر مرگ خود بوده اند در مقابل چنین تغییراتی مخالفت سنگینی از خود نشان نخواهند داد مخصوصا وقتی که با رنگ و لعاب به نمایش درآیند.
  شاید عجیب به نظر بیاید ولی تحقیقاتی نشان می دهد که آنها واقعا همچین تصمیمی دارند حتی یک بار این برنامه را برای اجرا امتحان کرده اند که با جنگ 33 روزه شروع و تمام شد. در این پروژه قرار بود که حکومت های مخالف لبنان-سوریه-ایران از صفحه مبارزات حذف شوند. پس از شکست، نقشه دوم با نام 2012 استارت خورد.
  در این سال اتفاقات جالبی قرار است به وقوع بپیوندد. از نابودی حکومت های مخالف تا هدف نهایی که شروع حکومت علنی بر کل جهان است. می بینید...تمامی این برنامه ها برای حکومتی جهانیست یا به عبارت دیگر The world new order به معنای نظم نوین جهانی. حکومتی که هدف آن پایان دادن دنیا به سبک شیطان است نه خدا.
  پیشنهاد می کنم برای بیشتر آشنا شدن با این گونه مسائل سخن رانی ها و مقالات پژوهشی استاد رائفی پور، محقق مسائل مهدویت و آخرالزمان، را پی گیری کنید. آدرس وبلاگ ایشان <cite>antisemitism.blogfa.com
  مستند ظهور (arrivals) هم گزینه خوب برای آشنایی با این مسائل است.
  در کل اطمینان داشته باشید که در 2012 هر اتفاقی که بیفتد، دنیا نابود نخواهد شد زیرا خدا از همه چیز آگاه است
  </cite>
  اگر کوه ها از جای کنده شوند تو ثابت و استوار باش
  دندان ها را بر هم بفشار، کاسه سرت را به
  خدا عاریت بده
  پای بر زمین میخکوب کن، به صفوف پایانی لشکر دشمن بنگر
  از فراوانی دشمن چشم بپوش، و بدان که پیروزی از سوی
  خدای سبحان است
  #6 ارسال شده در تاريخ July 19th, 2011 در ساعت 00:12:04

 12. The Following 2 Users Say Thank You to IRI.AMIR For This Useful Post:

  Amiralikarimi (July 19th, 2011), IR Blue SKY (July 19th, 2011)

 13. Hesam7e7 ?????? ??
  Hesam7e7

  کارشناس هوانوردی
  January 2008
  Tehran
  1,140
  تعداد تشکر : 3,041
  Thanked 4,631 Times in 891 Posts
  ارسال هاي وبلاگ : 5

  ??? ??? پاسخ: حقیقت آغاز و پایان جهان

  نکات بسیار خوبی را اشاره داشتید دوست من و من کاملا درک می کنم صحبت های شما رو. به نظر میاد که اون بیداری اندیشه ای که لازم هست کم کم می خواد روی خودش رو نشون بده.
  #7 ارسال شده در تاريخ July 19th, 2011 در ساعت 00:20:40

 14. The Following User Says Thank You to Hesam7e7 For This Useful Post:

  IR Blue SKY (July 19th, 2011)

????? ????? ??? ?????

???? ??? ????? ? ??????

 • ??? ????????? ????? ????? ????? ????
 • ??? ????? ????? ???? ?? ??????
 • ??? ????????? ???? ????? ????.
 • ??? ????????? ??? ??? ??? ?? ?????? ????
 •  

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran


Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0