چين اظهارات يك كارشناس اين كشور درباره پرتاب ايستگاه فضايي راتكذيب كرد

يك سخنگوي اداره علوم فضايي چين،اظهارات يك كارشناس چيني درخصوص پرتاب ايستگاه فضايي اين كشور تا سال۲۰۲۰ميلادي را تكذيب كرد.


[align=center][/align]


" لي گوا چينگ " در مصاحبه مطبوعاتي در پكن خاطر نشان كرد:براساس برنامه ريزي چين ، اين كشور اكنون در حال اجراي برنامه‌هاي اكتشاف ماه و پرتاب فضاپيماهاي سرنشين دار است.
وي گفت:هيچ برنامه‌اي از سوي دولت براي توسعه ايستگاه فضايي منتشر نشده است.
" لي گوا چينگ " در اين مصاحبه خبر روزنامه " چاينا ديلي " چاپ پكن به نقل از " لونگ لي خائو " كارشناس راكت‌هاي " لانگ مارچ " چين درباره پرتاب ايستگاه فضايي تا سال۲۰۲۰را رد كرد.


[size=x-small]منبع: www.Avia.ir , www.irkhabar.ir
لینک اصلی[/size]