پرواز بر فراز كوه گنو - بندرعباس

http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1031881&Lang=P