رئيس سازمان فضايي ايران اظهار داشت: پروژه هاي فضايي طرحهايي درازمدت بوده و تبليغات در مورد آنها و كشاندن موضوع به مطبوعات به صلاح كشور نيست و عجله در به ثمر رسيدن پروژه ها ما را با مشكلات عديده اي روبرو مي كند اما اميدواريم پروژه هاي خوبي كه در حال حاضر تعريف شده طي چند سال آينده به ثمر رسيده و اخبار مربوط به آنها منتشر شود.

مهندس احمد طالب زاده در مراسم دومين روز از هفته جهاني فضا كه در مركز تحقيقات مخابرات آغاز به كار كرد، با اشاره به تمركز سازمان فضايي ايران بر روي نيروهاي داخل كشور، خاطرنشان كرد: پروژه هاي معمولي كه از سالهاي گذشته در تعامل با ساير كشورها وجود داشته با مشكل مواجه شده و به عنوان نمونه در خصوص ماهواره مصباح هر روز نوعي بحران و مشكل ايجاد مي شود در صورتي كه مصباح از روز اول كاملاً تحقيقاتي و اهداف مخابراتي داشته و هيچ گونه كاربرد نظامي براي آن تعريف نشده بود و بخشهاي دفاعي نيز در آن همكاري نداشتند اما در حال حاضر حتي كشورهايي كه با ايران روابط تجاري دوستانه دارند بر سر پرتاب آن موانع ايجاد مي كنند و اين در حالي است كه در بخشهاي فضايي قبل از تدوين قطعنامه ها نيز با تحريم روبرو بوديم و در خصوص تهيه كوچكترين قطعات نيز براي ما امتناع مي شد.

وي با اشاره به اين كه همگراييهاي منطقه اي در بخشهاي مختلف همچون فضا جزو ضروريات است، ادامه داد: از حدود 12 سال پيش اين تفكر در آسيا مطرح بود كه بايد روزي منطقه فضايي در آسيا ايجاد كرد تا نياز همه كشورها برطرف شود و خوشبختانه اين امر در سال گذشته تحقق يافت و با تدوين اساسنامه اي به تصويب از سوي دولتهاي حاكم انجاميد.

رئيس سازمان فضايي ايران خاطرنشان كرد: اين اساسنامه در كشور ما نيز به تصويب دولت رسيد و با قيد دو فوريت از مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در حال حاضر ايران جزو بنيانگذاران مركز در شوراي مركزي آن حضور دارد و با توجه به نوع مشاركت اين سازمان نقش تعيين كننده خواهد داشت.

مهندس طالب زاده عنوان كرد: در سالهاي گذشته به دنبال ايجاد مركز تحقيقات فضايي با همكاري سازمان ملل بوديم كه 12 سال پيش پيشنهاد اولين مركز را در آسيا ارائه داديم اما با ارزيابي مسؤولان سازمان ملل از هند و ايران به عنوان متقاضيان تأسيس اين مركز كشور هند به عنوان واجد شرايط انتخاب شد. پنج سال پيش نيز با طرح ايجاد دومين مركز در ايران، متأسفانه كشور چين واجد شرايط تر از ايران ارزيابي شد.

وي با اشاره به اين كه اين دو مركز در شرق آسيا قرار داشته و بر روي كاربردهاي فناوريهاي فضايي در ارزيابي بلاياي طبيعي كار مي شد، گفت: پيشنهاد ايجاد سومين مركز در منطقه مركز و غرب آسيا ارائه داديم كه خوشبختانه در كنار كشورهايي همچون پاكستان، تركيه و عربستان كشور ايران اين بار واجد شرايط بوده و پس از تصويب مجلس طي دو هفته گذشته با قيد دو فوريت بيشترين آرا را كسب كرد.

منبع : entekhab