مراسم افتتاحيه پروژه ترمينال حج و بهسازي عوامل پروازي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان با حضور استاندار معزز اصفهان ورياست محترم هيئت مديره و مديرعامل شركت فرودگاههاي كشور و ديگر معاونين و مديران ستادي و مديران استاني برگزار و مورد بهره برداري قرار گرفت، لازم به ذكر است ترمينال مذكور با 7000 مترمربع زيربنا و اعتباري بالغ بر پنجاه ميليارد ريال و بهسازي عوامل پروازي با اعتبار بالغ بر يكصد و پنجاه ميليارد ريال بوده است .