طي حكمي از طرف سياوش اميرمكري عضو هيات مديره و معاون توسعه مديريت و منابع شركت فرودگاههاي كشور حبيب اله سنچولي به سمت رييس فرودگاه سراوان در استان سيستان و بلوچستان منصوب شد.
بنابر گزارش روابط عمومي شركت فرودگاهها، سنچولي جايگزين براتعلي گزمه شد كه پيش از اين رياست اين فرودگاه را بر عهده داشت.