سلام من در شبيه ساز در ارتاط با ATCبه مشكل برمي خورم يا برج جوابم را نمي ده مثل جمعه كه از دشت ناز (ساري)به مهراباد اومدم هر كدوم از كساني كه به از انها درخوا ست فرود كرده
بودم مثلاً Aprochمي كه به Towerبكو لطفاً يكي از لخظه ورود تا خروج را تصويري بكه(منظورم مكالمات است با برج)