به گزارش روابط عمومي فرودگاه لامرد، " محمود صفری" در بازديد از بخشهاي مختلف اين فرودگاه، رشد اين شهرستان را بدون توسعه فرودگاه امكان ناپذير دانست و همدلی و همکاری همه ادارات وارگانها را براي تکمیل پروژه هاي ناتمام فرودگاهي خواستار شد.وي گفت: فرودگاه لامرد از عوامل مهم پيشرفت اين شهرستان است لذا فرمانداري از هيچ كوششي براي رفع موانع توسعه آن دريغ نخواهد كرد.

پايانه مسافري داخلي،ایمنی زمینی و پايانه خارجی در حال احداث فرودگاه لامرد از بخشهايي بود که مورد بازديد فرماندار اين شهرستان قرار گرفت.


در اين بازديد "محمد دلاویز" ريیس فرودگاه لامرد ضمن مشايعت فرماندار، در باره اقدامات و عملكرد بخشهاي مختلف فرودگاه و روند بهسازي و نوسازي آن گزارشي ارائه كرد.