محسن اسماعيلي رييس هيات مديره ومديرعامل شركت فرودگاههاي كشور روز شنبه از فرودگاه اصفهان بازديد كرد.


بنابر گزارش روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور در اين بازديد كه امير مكري معاون توسعه مديريت و منابع، بهشتي مشاور مديرعامل در امور فرودگاهها و نوراله زاده مديركل برنامه و بودجه نيز حضور داشتند، اسماعيلي از ترمينالها، برج مراقبت، سالنهاي انتظار، سطوح پروازي و محوطه داخلي فرودگاه ديدن كرد.

قاسم زاده مديركل فرودگاههاي اصفهان در جريان اين بازديد با ارائه گزارشي در باره روند اجراي طرح هاي عمراني در فرودگاه مركز استان توضيحاتي ارائه كرد.مديرعامل شركت فرودگاههاي كشور هم باتاكيد بر تسريع دراجراي طرح هاي فرودگاهي ،در اين زمينه دستورات لازم را صادر كرد.