در راستاي افزايش ضزيب امنيت و ايمني پروازها ، پست هاي برق روشنايي باند فرودگاه آبادان بهسازي شد.


بنابر گزارش روابط عمومي فرودگاه آبادان به نقل ازسرپرست اين فرودگاه به اين منظور دو دستگاه كولر اسپيلت نصب ، محوطه اطراف تسطيح و روشنايي محوطه پست ها به سامانه كم مصرف تغيير پيدا كرد.

رضايي تاكيد كرد: اين تغييرات هدايت ايمن تر هواپيماها را به دنبال خواهد داشت.