سلام . کسی آموزشگاه خلبانی تو کیش میشناسه ؟
آدرسی . شماره ای ازش دارین ؟