مدیرکل دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی گفت: به طور متوسط ماهانه 15 طرح پروازی شامل دستگاه‌های کمک ناوبری، طرح‌ها و دستورالعمل‌های پروازی، آزمایشات مختلف راداری و مسیرهای هوایی فعلی و جدید، توسط بازرسان مورد آزمایش و بازبینی قرار می گیرد.
کاپیتان مسعود جلیلی ضمن تشریح وظایف دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی کشوری، اظهار داشت: بررسی ظرفیت‌های عملیاتی متقاضیان تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات پروازی (غیر نظامی) جهت صدور و یا تمدید گواهینامه بهره برداری عملیاتی، بازرسی‌های موردی Spot Check ازهواپیماها، بازرسی از شرکت‌های داخلی و خارجی در فرودگاه‌های غیر نظامی، نظارت و بازرسی از تمامی دستگاه‌های کمک ناوبری و کمک دیداری، دستگاههای راداری و ارتباطی، طرح‌ها و دستورالعملهای پروازی شامل راه‌های هوایی‌، طرح‌های تقرب، مسیر‌های ورود و خروج و دستگاه‌های کمک ناوبری منصوب در فرودگاه‌های کشور از جمله وظایف این دفتر است.

* بررسی نقشه‌های هوایی به منظور تعیین مسیرهای هوایی

وی خاطرنشان کرد: تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون گیرنده‌ها و پانل مخصوص بازرسی پرواز هواپیماها، تحقیق در زمینه تکنولوژی سامانه ناوبری ماهواره‌ای و توسعه ناوبری ماهواره‌ای (GNSS)، بررسی نقشه‌های هوایی به منظور تعیین سایت دستگاه‌های کمک ناوبری و تعیین مسیرهای هوایی، از دیگر اقدامات عملیات پرواز سازمان هواپیمایی کشوری است.

جلیلی همچنین تنظیم گزارش‌های بازرسی پروازی در فرم‌های مخصوص و اعلام آن جهت صدور اطلاعیه‌های هوانوردی برای تمامی بهره‌برداران و انجام بازرسی پروازی ویژه جهت اطمینان از صحت عملکرد دستگاه‌های کمک ناوبری مربوطه پس از وقوع سوانح هوایی را از دیگر اقدامات عملیات پرواز سازمان هواپیمایی کشوری برشمرد.

* بررسی و نظارت مسیر‌های پروازی فعلی و جدید

وی یکی از وظایف دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی کشوری را بازرسی از مسیرهای پروازی و اطمینان از صحت عملکرد سیستم‌های ناوبری هوایی در فرودگاه‌های کشور و حصول اطمینان از صحت علائم ارسالی به خلبان و قرار‌گیری صحیح در مسیر یا کریدور مشخص عنوان کرد و افزود: وظیفه ما تنظیم یا احراز اطمینان از صحت پخش علائم و سیگنال‌های صحیح از دستگاه‌های ناوبری در مسیر پروازی نشست و برخاست هواپیما است.

مدیرکل دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی خاطرنشان کرد: پرواز بین دو نقطه نیازمند مسیرهای هوایی است تا خلبان بتواند در مسیر مشخص به پروازش ادامه دهد و ایجاد این خطوط نیازمند طراحی مسیرهای هوایی طرح تقرب برای نشست و برخاست هواپیما یا دستورالعمل ورود و خروج هواپیما است تا در مسیر مشخص و ارتفاع ایمن قرار گیرد.

جلیلی اظهارداشت: برابر جدول زمانی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) مسیرهای پروازی فعلی و جدید باید همواره مورد بازرسی قرار گیرند به همین منظور دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی کشوری ایران براساس برنامه پروازی مشخص ظرف مدت زمان‌های چهار، شش و یا 12 ماهه تمامی فرودگاه‌ها، دستگاه‌ها، طرح‌ها و مسیرهای پروازی را مورد بازبینی قرار می‌دهد.

* چک دستگاه‌‌های کمک ناوبری بررسی کننده تغییر مختصات و ارتفاع مسیر‌ها

مدیرکل دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی یادآور شد: در صورت ایجاد هرگونه تغییر موقعیت، مختصات و ارتفاع در مسیرهای پروازی فعلی بنا به درخواست اداره واحد مراقبت پرواز، دستگاه‌های کمک ناوبری توسط بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری بازرسی و چک می‌شوند.

وی ادامه داد: همچنین بنا به ضرورت چنانچه مسیرهای جدید یا طرح‌های جدید ایجاد شود، پیشنهاد مذکور به واحد بازرسی پرواز سازمان ارائه و مورد آزمایش و تأیید قرار می‌گیرد و دفتر عملیات پرواز به لحاظ صحت دریافت اطلاعات و قرار گرفتن هواپیما در مسیر صحیح و جدایی کافی از موانع مصنوعی و طبیعی مثل دکل یا کوهستان، تأیدیه را صادر می‌کند.

* انجام بازبینی و بررسی تمام مسیرهای هوایی تا نقاط مرزی در کشور

مدیرکل دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی با اشاره به بازبینی و بازرسی به طور متوسط ماهانه 15 برنامه پروازی، اظهار داشت: این برنامه‌ها شامل بازرسی پروازی از دستگاه‌های کمک ناوبری، طرح‌ها و دستورالعمل‌های پروازی و آزمایشات مختلف راداری، مسیرهای هوایی فعلی و جدید توسط بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری است.

جلیلی افزود: ایجاد زیرساخت‌های پروازی از نظر انجام پرواز بین نقاط مختلف و پروازهای عبوری از فراز ایران به صورت ایمن و قابل بهره‌برداری توسط شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی، ایجاد مسیرهای جانبی به منظور کاهش زمان سفر در مواجه با افزایش ترافیک هوایی در دنیا نیز توسط بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری، بررسی و مورد چک قرار می‌گیرد.

به گفته مدیرکل دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی کشوری بازبینی و بررسی تمام مسیرهای هوایی تا نقاط مرزی در کشور برعهده دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی کشوری است و ایجاد مسیرهای هوایی بنا به تقاضای موجود مورد بررسی سازمان قرار می‌گیرد و با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و توانمندی شرکت‌های متقاضی، مجوز پرواز در این مسیر ‌صادر می‌شود.


avia