رئيس سازمان هواپيمايي كشوري ايران با انتقاد از رويكرد تبعيض آميز برخي از اعضاي ايكائو گفت: طبق منشور ايكائو، لازم است اعضاي اين سازمان براي رسيدن به توسعه پايدار با يكديگر همكاري كنند، اما در عمل، عكس اين قضيه را شاهديم.

به گزارش رويترز به نقل از ايرنا، "رضا نخجواني" با بيان اين مطلب افزود: اعضاي ايكائو بايد به اصل همكاري احترام بگذارند و خود را نسبت به اجراي مفاد آن، ملزم كنند، اما برخي اعضا با ناديده گرفتن اين اصل، رويكرد تبعيض آميزي در برابر ايران اتخاذ كرده اند.

وي ادامه داد: دولت هاي غربي تحريم هاي سختي را در زمينه هاي مختلف، از جمله فني، مالي و حتي بيمه، بر ايران تحميل كرده اند، اما به لطف خدا، ايران توانسته است اين تحريم ها را با موفقيت پشت سر بگذارد.

نخجواني خاطرنشان كرد: با اتكا به خداوند متعال، دولت و مجلس ايران با همكاري يكديگر تحريم ها را يكي پس از ديگري بي اثر كرده اند.

رئيس سازمان هواپيمايي كشوري ايران دستگيري تروريست هاي خطرناك و فرود آوردن پهپاد جاسوسي آمريكا را قابل تحسين توصيف كرد و گفت: متعاقب اين موفقيت، حتي دشمنان ما هم سر تعظيم فرو آوردند و شكار اين هواپيماي جاسوسي را موفقيت بزرگي در حوزه جنگال (جنگ الكترونيك) قلمداد كردند.

وي موفقيت هاي جمهوري اسلامي در توسعه ناوگان را نيز امري غير قابل انكار عنوان كرد و گفت: در بدو انقلاب اسلامي، خطوط هوايي ملي ايران فقط داراي 20 فروند هواپيما بود، اما اكنون بيش از 200 فروند هواپيماي عملياتي در كشور وجود دارد و مسيرهاي پروازي نيز، در مقايسه با دوران قبل از انقلاب، 100 برابر شده است.

منبع : airport