پروژه تطویل باند فرودگاه اراک به 3700 متر با پيشرفت مناسب عملیات اجرایی دنبال مي شود.

مرتضوي مدير فرودگاه اراك با بيان اينكه عملیات اجرای توسعه باند پس از تثبیت بستر، در حال حاضر در مسیر خاکریزی و افزایش لایه ها است گفت: عمليات اجرايي اين پروژه تا زمان برقراری شرايط مساعد جوي و مستعد در سه ماهه پاياني سال، به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
به گفته مرتضوي قرار است بر اساس نظر مشاور و نوع هواپیمای تعریف شده، از هر دو طرف باند 350 متر به طول باند اضافه شود.

منبع : airport