سلام
یعد از تیک اف با وجود اینکه چرخها را جمع می کنم ولی موقع نمایش ویدئو همون پرواز چرخها جمع نمی شن و هواپیما over speed میشه و دوباره ویدئو تکرار میشه انگار ویدئو پرواز با خود پرواز فرق میکنه.نمیدونم چیکار کنم.