رييس و اعضاي كميته ارتباطات شركت فرودگاههاي كشور در جلسه اخير خود ماموريت اين كميته را تعيين كرد.
بنابر گزارش روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور در اين جلسه كه با حضور اعضاء در سالن جلسات معاونت برنامه ريزي و نظارت برگزار شد، حاضران توافق كردند؛ كميته ارتباطات شركت شناسايي همه نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و تهديدها را در شركت در دستور كار خود قرار دهد.
در ابتداي اين جلسه محمدرضا عبدالرحيمي عضو هيات مديره و معاون برنامه ريزي و نظارت شركت ضمن تشريح فرآيند مصوب و مراحل مختلف تدوين برنامه راهبردي شركت ، گزارشي اجمالي از روند پيشرفت پروژه ي تدوين برنامه راهبردي ارائه كرد.
وي همچنين با بازخواني چشم انداز، ماموريت، ارزش ها و اهداف راهبرد شركت ،از روند فعاليت سه كميته ايمني، كميته تسهيلات و ارتقاء كيفيت خدمات و كميته اقتصادي و تجاري سازي ابراز رضايت كرد.

در ادامه اين جلسه حاضران نظرات خود را در مورد حيطه و نحوه فعاليت هاي كميته سه گانه بيان كردند.

جلسه بعدي كميته ارتباطات شركت روز يكشنبه نهم بهمن از ساعت 30/13 در محل معاونت برنامه ريزي و نظارت برگزار خواهد شد.

AIRPORT