اينم نقشه طراحي شده با كتيا

ايرفويل كلارك وايلينك دانلود براي catia v5r20

لينك دانلود با فرمت مدل براي ديگر نرم افزارها