ایران میکروهواپیما ساخت
.
اعضای‌ تیم‌ هوا فضای‌ دانشکده‌ مکانیک‌ دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌ موفق‌ به‌ طراحی‌ وساخت‌ هواپیمای‌ مینیاتوری‌ یا میکروهواپیما شدند.‌واحد مرکزی خبر:عضوهیات‌علمی‌ دانشگاه‌ صنعتی‌اصفهان‌ وسرپرست‌ این‌ تیم‌ گفت:‌طراحی‌ و ساخت این هواپیما ازفروردین‌ امسال‌ با حدود ‌260‌ میلیون‌ ریال‌ هزینه‌ دردانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌ آغاز شد.

محمود اشرفی‌ زاده‌ با اشاره به برگزاری‌ مسابقات‌ هواپیماهای‌ میکرو در کشور فرانسه‌ افزود : تیم‌ دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌ در تلاش‌ است‌ به‌ عنوان‌ نماینده‌ ایران‌ و نخستین‌ تیم‌ از منطقه‌ خاورمیانه‌ در این‌ مسابقات‌ که‌ سابقه‌ ای‌‌10‌ ساله‌ دارد شرکت‌ کند‌.

مکانیزم‌ پرواز وکنترل‌ هواپیما ، عبورازموانع شناسایی‌ اهداف‌ ، همراه‌ با ضبط تصاویرهوایی‌ ووضوح‌ تصاویر ارسالی‌ ازعوامل‌ مهم‌ ارزشیابی‌ تیم‌ های‌ شرکت‌ کننده‌ در مسابقات‌ هواپیما های‌ میکرو است‌ که‌ ‌26‌ تا ‌31‌ شهریور در شهر تولوس‌ فرانسه‌ برگزار می‌ شود.

در تیم‌ هوافضای‌ دانشگاه‌ صنعتی‌ اصفهان‌ 9‌ دانشجوی‌ پسر‌3‌ دانشجوی‌ دختر ،‌ دوعضو هیات‌ علمی‌ دانشگاه‌ و یک‌ خلبان‌ عضو هستند‌.‌