تین نیوز | دستورالعمل عملیاتی مركزكنترل مراقبت پرواز( OPERATION MANUAL(OM برای اولین بار در كشور توسط كارشناسان این مركز تدوین و آماده شد.
بنابر گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه های کشور به نقل از اداره کل مراقبت پرواز این دستور العمل با گذشت بیش از دو سال و نیم كارگروهی و صرف 4000 نفرساعت فعالیت علمی و پژوهشی كارشناسان خبره عملیاتی این مركز تدوین شد و به تایید سازمان هواپیمایی كشوری رسید.
مدیرکل مراقبت پرواز شرکت فرودگاه ها در این باره گفت: این سند به عنوان عالی ترین مرجع عملیاتی برای رفع نیازهای آموزشی، هماهنگی ها (با كشورهای همجوار و واحدهای مراقبت پرواز)‌،‌دستورالعمل های عملیاتی و آزمون های تخصصی به منظور اخذ صلاحیت های شغلی تدوین شده است.
علی اعرابی گفت: تدوین سند یاد شده ، رخدادی علمی تخصصی است كه با استفاده از فكر و سرمایه انسانی ایرانی انجام پذیرفته و از افتخارات اداره كل مراقبت پرواز در سال تولید ملی و حمایت از كار و سرمایه ایرانی به شمار می آید.