از سوي رئيس جمهور؛ قانون عضويت ايران در اتحاديه بين‌المللي مخابرات هوانوردي ابلاغ شد قانون عضويت ايران در «اتحاديه بين‌المللي مخابرات هوانوردي» كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، بر اين اساس، به دولت اجازه داده مي‌شود در «اتحاديه بين‌المللي مخابرات هوانوردي» عضويت يابد و نسبت به پرداخت وديعه مربوط و يا كمك با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقدام كند. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت برعهده دولت است.
همچنين اجراي مواد (42) و (44) اساسنامه منوط به رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
رواج همه موضوعات پردازش اطلاعات و مخابرات، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم مرتبط با انتقال و پردازش همه مقوله‌هاي اطلاعاتي كه در فعاليت صنعت حمل و نقل هوايي مورد نياز است و مطالعه مشكلات مرتبط با آنها با هدف ايجاد حمل و نقل هوايي امن و منظم در همه كشورها، گسترش، آموختن، استفاده و فعاليت به روشهاي پردازش اطلاعات و مخابرات همه كشورها و فراهم كردن سرويس‌هاي مناسب مخابرات و داده‌پردازي و سرويس انتقال اطلاعات، همكاري با اتحاديه بين‌المللي مخابرات، سازمان بين‌المللي هوانوردي غيرنظامي، ديگر گروههاي دولتي، بين‌المللي و ملي، انجمن بين‌المللي حمل و نقل هوايي و ديگر سازمان‌هاي خط هوايي در همه موضوعات، داشتن موضعي در مورد مخابرات و پردازش اطلاعات و انتقال بين شركتهاي حمل و نقل هوايي، قرارداد بستن، مشاركت در سرمايه‌گذاري‌ها يا ديگر برنامه‌هاي قراردادي براي فراهم كردن خدمات مخابرات و سرويس پردازش اطلاعات براي همه طبقات مصرف‌كننده به منظور بهبود عملكرد اقتصادي اتحاديه و رسيدن به نظام اقتصادي مطلوب براي بهره بردن اعضاء و هدف كلي‌تر آن به‌عهده گرفتن هر چيزي كه به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم، كاملاً يـا تا حدي بر اهـداف اتحاديه همـانگونه كه قبلاً معين شد تأثير مي‌گذارد، و هر چيزي كه مسئول تسهيل يا كمك به تحقق آنها باشد، از اهداف اتحاديه بين المللي مخابرات هوانوردي است.
بر اساس اين مصوبه، اتحاديه از اعضائي تشكيل شده كه تعداد و ميزان سرمايه‌گذاري آنها متغير است. سرمايه اتحاديه براساس پذيرش يا كناره‌گيري اعضاء متغير است. سهام هايي كه نشان‌دهنده سرمايه‌گذاري اعضاء هستند، قابل انتقال به اشخاص ثالث نيستند. مسئوليت اعضاء به مقدار سرمايه‌گذاري آنها محدود مي‌شود. در اين قسمت هيچ مسئوليت مشترك و متعددي وجود ندارد.
همچنين ميزان مشاركت هر كدام از اعضاء سيتا در سرمايه اتحاديه به نسبت مشاركت آنها در هزينه‌هاي مشترك مربوط به خدمات فراهم شده توسط سيتا در زمان انتشار در صورتحساب ساليانه، خواهد بود. تقسيم سرمايه اتحاديه هر سال در طول يك ماه از مجمع عمومي ساليانه انجام خواهد شد كه رقمها را براي سال گذشته در نظر مي‌گيرد. صورت‌حساب‌ها توسط سيتا با هدف تعيين مشاركت نسبي هر كدام از اعضاء در هزينه‌هاي مشترك خدمات فراهم شده سيتا نگهداري مي‌شوند.
بر اساس اين مصوبه، اعضاء متعهد مي‌شوند تا تعدادي از سهام را كه مربوط به تقسيم ساليانه سهام است بر طبق شرايط معين شده توسط هيئت مديره پس بدهند يا بگيرند. با اين حال هيچ عضوي نمي‌تواند كمتر از يك سهم داشته باشد. اعضائي كه از يك كشور يا عضو يك گروه مالي هستند، نمي‌توانند با هم بيش از بيست درصد(20%) سهم سرمايه اتحاديه را داشته باشند. اعضائي كه از يك كشور يا عضو يك گروه مالي هستند در ميان خود مسئول تقسيم سهام شامل بيست درصد(20%) سهم سرمايه اتحاديه، كه به آنها اختصاص‌يافته خواهند بود.
استعفاء
هر عضوي كه مايل به استعفاء از اتحاديه باشد بايد اين مسئله را كتباً؛ در ظرف شش‌ماه اول سال مالي اتحاديه به اطلاع هيئت مديره برساند. اين استعفاء فقط در پايان سال مالي اتحاديه، كه در آن مدت استعفاءنامه تحويل داده شده، عملي خواهد بود. مگر اينكه تصميم مجمع عمومي عكس آن باشد.


هر عضو داراي موقعيت خوب مي‌تواند يك مدير را كه بايد يكي از كارمندان وي باشد، پيشنهاد كند. اعضاي داراي موقعيت خوب كه جواز به كاراندازي هواپيما‌ها را دارند، مي‌توانند با هم متحد شده و يك مدير مشترك را پيشنهاد كنند، مشروط بر اينكه اعضاي تشكيل‌دهنده گروه كه به‌طور جمعي تشكيل شده حداقل دويست و پنجاه سهم داشته باشند. اين مدير بايد كارمند يكي از اعضاي گروه باشد.
هيئت مديره
بر اساس اين مصوبه، فعاليتهاي اتحاديه توسط يك يا چند حسابرس، حسابدار رسمي، كه به مدت سه سال انتخاب شده‌اند و اين مدت قابل تمديد است، نظارت مي‌شود. اين حسابرسان توسط مجـمع عمومي انتخاب مي‌شـوند و در صورت تفويض اختيار آنها، به دلايل قانوني، فقط توسط اين مجمع از كار بركنار مي‌شوند. كليه حسابرسان هيئت حسابرسي را تشكيل مي‌دهند.
بر اين اساس، اتحاديه توسط يك هيئت مديره متشكل از حداقل سه و حداكثر سي عضو اداره مي‌شود كه توسط مجمع عمومي به نحو مقرر در آن مشخص شده‌اند و در هر زمان توسط اين مجمع اخراج مي‌شوند.
مديران براي يك دوره انتخاب مي‌شوند كه بلافاصله پس از مجمع عمومي عادي پس از انتخاب انصراف مي‌دهند. ممكن است حكم آنها تمديد شود. مديران هيأت را تشكيل مي‌دهند.
همچنين هيئت مديره حداقل چهار بار در سال يا با تصميم رئيس به درخواست مدير هر بار براي رفع نيازهاي اتحاديه تشكيل جلسه مي‌دهد و با ارسال نامه، تلكس، تلگرام يا پيام حداقل پانزده روز قبل از روز معين شده جلسه، مديران به جلسه دعوت مي‌شوند.
مجامع عمومي
مجمع عمومي سالانه در بروكسل يا هر نقطه ديگري كه ممكن است خارج از بلژيك باشد، تشكيل جلسه مي‌دهد. هيئت مديره در مورد زمان و محل مجمع تصميم‌گيري مي‌كند. به علاوه، هر زمان كه منافع اتحاديه ايجاب كند، هيئت مديره مي‌تواند دستور تشكيل جلسه ويژه مجمع عمومي را صادر كند. اين هيئت بايد تشكيل اين جلسه را با درخواست كتبي از اعضائي كه يك‌سوم كل تعداد سهام را ارائه مي‌كنند اطلاع دهد. هر زمان كه حسابرسان تشخيص دهند كه منافع اتحاديه به چنين اقدامي نياز دارد تشكيل جلسه فوق‌العاده مجمع عمومي را اطلاع مي‌دهند.
اجراي انتقال‌ها
هيئت مديره با ايجاد حق ثبت در ثبت اعضاء واگذار مي‌شود. ثبتها به ترتيبي كه براساس اسناد قطعي امضاء شده و تاريخ زده شده دريافت شده‌اند، انجام مي‌شوند. به خصوص، صورتجلسه‌هاي مجمع عمومي كه در مورد تقسيم دوباره سهام بين اعضاء حكم مي‌كنند، يك سند قطعي براي اين منظور در نظر گرفته خواهد شد.
انتخاب محل سكونت
بر اين اساس، هـر عضوي كه خـارج از بلژيـك سـكونت دارد بـايد به هر هدفي كه به اجراي مواد حاضر مربوط باشد محل سكونتي را در بلژيك انتخاب كند. در صورت عدم انتخاب محل سكونت، انتخاب محل سكونتي در دفتر ثبت اتحاديه كه در آنجا همه اخطارنامه‌ها، فراخوانها و دستورات به‌طور قانوني صادر مي‌شود قانوني تلقي مي‌شود.
همچنين هر مدير، حسابرس يا مدير انحلال كه در خارج از بلژيك سكونت دارد در طول مدت زمان انجام وظايف بايد محل سكونتي را در دفتر ثبت اتحاديه انتخاب كند، كه در آنجا همه اخطارنامه‌ها، فراخواني‌ها و دستور‌هاي مربوط به كارهاي اتحاديه و با مسئوليت براي اداره و نظارت آن، به‌طور قانوني صادر مي‌شوند.

منبع: پايگاه اطلاع رساني دولت