بايد براي ايمني پرواز در كشور از تكنولوژي‌هاي نو بهره برد
.
معاونت عمليات هوانوردي شركت‌هاي هواپيمايي كشور گفت: با توجه به رشد ترافيك هوايي در كشور و تامين نيازهايي كه هم اكنون وجود دارد بايد با استفاده از تكنولوژي‌هاي نو ايمني پرواز را در كشور تامين كرد.

"سيداحمد مومني رخ" روز دوشنبه در سومين همايش ‪ CNS/ATM‬ارتباطات هوانوردي در وزارت راه و ترابري افزود: ‪ CNS/ATM(‬ارتباطات، ناوبري و نظارت/مديريت ترافيك هوايي) سبب كاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي شده است.

در سال ‪ ۵۱ ،۲۰۰۶‬ميليون نشست و برخاست در فرودگاه‌هاي دنيا انجام شده كه نتيجه آن ‪ ۷۰۰‬ميليون تن آلودگي زيست محيطي و گاز دي اكسيد كربن بوده است.

وي اظهار اميدواري كرد كه با كمك ‪- CNS/ATM‬ ارتباطات، ناوبري ونظارت/ مديريت ترافيك هوايي - و برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده بتوان در آينده از راه‌هاي مستقيم و كوتاه‌تر بر فراز كشور استفاده كرد.

‪ CNS‬مخفف ‪ Communication،Navigation،Surveillance‬و ‪ ATM‬مخفف ‪ Air Traffic Management‬است.

وي اظهار داشت: مقوله ‪ CNS‬- ارتباطات، ناوبري و نظارت - كه محققين بر روي آن برنامه‌ريزي كرده‌اند از زيرساخت مديريت ترافيك هوايي (اي‌تي‌ام) استفاده مي‌كند.

وي ادامه داد: در كشورهاي منطقه خاورميانه، به ويژه كشورهاي عربي سرمايه‌گذاري كلاني بر روي ‪ CNS‬كرده‌اند تا بتوانند به شبكه جهاني در اين زمينه بپيوندند.

بهره برداري از پروژه ‪ CNS/ATM‬منافعي را براي كشورها دارد كه از آن جمله مي‌توان به استفاده از راه‌هاي مستقيم و كوتاه و كاهش نارسايي‌ها در ارايه سرويس‌هاي هوانوردي اشاره كرد.

همايش ‪ CNS/ATM‬ارتباطات هوانوردي از امروز دوشنبه ‪ ۱۹‬آذر به مدت دو روز در وزارت راه و ترابري برپاست.
takeoff.ir