بسمه تعالی
با سلام

نتايج يک تحقيق نشان مي هد کره ماه احتمالا به شصت و دو ميليون سال پس از تشکيل منظومه شمسي به وجود آمده است.

به نقل از خبرگزاري فرانسه از پاريس، يک گروه تحقيقاتي دانشگاه فني زوريخ در سوييس و موسسه کاني شناسي کلن المان اعلام کردند ماه بين 52 ميليون تا 152 ميليون سال پس از تشکيل منظومه شمسي از زمين جدا شد. تشکيل منظومه شمسي به 4 ميليارد و 567 ميليون سال پيش باز مي گردد.

محققان همچنين اعلام کردند تشابه بين مواد موجود بر روي سطح زمين و سطح ماه در هنگام سفر انسان به ماه به امري بديهي تبديل شده است.

بر اساس يک نظريه، ماه پس از برخورد بين زمين و يک جرم اسماني به بزرگي مريخ به وجود امده است.

منبع: http://www.zamaneh.ir/Show.aspx?Id=2407