یک سوال NDB را در FSX اولا" در کجای کابین باید پیدا کرد و تنظیمات آن و طریقه کارکرد آن چگونخه است