به گزارش روابط عمومي سازمان هواپيمايي كشوري، آسا اظهارداشت: براساس بند الف از ماده يك آئين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفاتر خدمات مسافرت هوايي، جهانگردي و زيارتي طي تيرماه جاري در مجموع 31مجوز صادر شد كه از اين تعداد9مجوز مربوط به تهران و 23مجوز مربوط به شهرستان ها بوده است.
وي تعداد مجوزهاي لغو شده در مدت مذكور را 4 فقره اعلام كرد و افزود: همچنين براساس بازرسيهاي به عمل آمده از 75 دفتر خدمات مسافرت هوايي در كل كشور توسط بازرسان كميته فني سازمان هواپيمايي كشوري طي مدت مزبور30مجوز به دليل عدم رعايت قوانين و تطبيق با آئين نامه دفاتر خدمات مسافرت هوايي تعليق و 13مجوز به جهت رفع مشكلات آئين نامه اي در بازرسي هاي كارشناسان كميته فني و رضايت شاكيان پرونده هاي مطرح شده رفع تعليق شده است.
مسوول دبيرخانه كميته فني سازمان هواپيماي كشوري با اشاره به اختصاص9مجوز به ايثارگران در تيرماه جاري خاطرنشان كرد: از ابتدا تاكنون2438 دفتر خدمات مسافرات هوايي تشكيل شده كه 993دفتر در تهران و 1445دفتر در شهرستان تاسيس شده است.
منبع: روابط عمومي, 1392/5/20 يكشنبه