سلام. لطفا آموزش کامل مکالمه با برج مراقبت از وقتی که از فرودگاه بلند شدیم تا وقتی که یه جای دیگه فرود بیایم رو بگین ( در شبیه ساز)