سلام به همه متخصصین و غیر متخصصین عزیز!
این نامه ی ملمسانه یک بنده خداست!
لطفا هرکی می تونه کمک کنه!
توی هواپیمای A320 سه نوع هواپیما داریم:
دو تا ELAC ، سه تا SEC و دو تا FCDC .
توی هواپیمای B737 چه طوریه؟