برنامه جدید پروازهای هفتگی فرودگاه بین المللی قشم اعلام شد

قشم- ایرنا - برنامه پروازهای هفتگی فرودگاه بین المللی قشم از دوم آذرماه جاری تا اطلاع بعدی اعلام شد.

به گزارش ایرنا، روابط عمومی این فرودگاه با صدور اطلاعیه ای که یک نسخه آن روز شنبه به دفتر این خبرگزاری در قشم نمابر شد، این برنامه را شامل مسیرها، ساعات ورود هواپیما به قشم، ساعات خروج هواپیما از قشم و اسامی شرکت های هواپیمایی مربوط به این پروازها را اعلام کرد.

بر اساس این برنامه، پروازهای مسیر تهران- قشم- تهران و قشم- دبی- قشم همه روزه و مسیر قشم به کیش سه روز در هفته و مسیرهای قشم به شیراز، اصفهان، مشهد و رشت دو روز در هفته در این فرودگاه دایر است.

ˈشنبه هاˈ

براساس این گزارش، روزهای شنبه سه پرواز در مسیر تهران- قشم- تهران از فرودگاه بین المللی قشم صورت می گیرد که ساعات ورود هواپیما از تهران به قشم 9:50، 17:35 و 20:10 و ساعات خروج هواپیما از قشم به مقصد تهران نیز 11، 18:10 و 21:10 است.

در این روز همچنین یک پرواز در مسیر قشم- تهران- قشم از این فرودگاه انجام می شود که ساعات خروج هواپیما از قشم و ورود آن به این جزیره به ترتیب 8 صبح و 22 و 35 شب است.

در همین روز یک پرواز نیز در مسیر قشم- دبی- قشم از این فرودگاه انجام می شود که ساعت خروج هواپیما از قشم 20:10 و ساعت ورود هواپیما به قشم نیز 22:05 است.

پرواز کیش- قشم نیز که ساعت ورود آن به قشم 19:25 اعلام شده از این هفته به پروازهای روز شنبه این فرودگاه اضافه شده است.

ˈیکشنبه هاˈ

در این برنامه پنج پرواز هم در مسیر تهران- قشم- تهران از فرودگاه بین المللی قشم برای روزهای یکشنبه در نظر گرفته شده که ساعات ورود هواپیما از تهران به قشم 9:50، 10:30، 13:15، 17:35و 20:10 و ساعات خروج هواپیما از قشم به مقصد تهران 14، 15:15، 15:25 ،18:10 و 21:10 است.

در این روز همچنین یک پرواز در مسیر قشم- تهران- قشم از این فرودگاه انجام می شود که ساعات خروج هواپیما از قشم و ورود آن به این جزیره به ترتیب 8 صبح و 21 و 35 شب است.

همچنین در روزهای یکشنبه دو پرواز هم در مسیر قشم- دبی- قشم از طریق این فرودگاه انجام می شود که ساعات خروج هواپیما از قشم به مقصد دبی 11:15 و 20 و ساعات ورود هواپیما به قشم از دبی 14:15 و 21:55 است.

در همین روز سه پرواز در مسیر های قشم- اصفهان- قشم با ساعات خروج از قشم و ورود به قشم به ترتیب 10:50 و 14:40، قشم- کیش- قشم با ساعات خروج از قشم و ورود به قشم به ترتیب 9:30 و 18:40 و مشهد- قشم- مشهد با ساعات ورود به قشم و خروج از قشم به ترتیب 17:30 و 18:15 در این فرودگاه انجام می شود.

ˈدوشنبه هاˈ

بر اساس این گزارش روزهای دوشنبه نیز دو پرواز در مسیر تهران- قشم- تهران از طریق این فرودگاه انجام می شود که ساعات ورود هواپیما به قشم 9:55 و 17:35 و ساعات خروج هواپیما از قشم 18:10 و 20:40 است و یک پرواز هم در مسیر قشم- دبی- قشم با ساعات خروج از قشم و ورود به قشم به ترتیب 10:50 و 19:20 برای این روز در نظر گرفته شده است.

ˈسه شنبه هاˈ

به گزارش ایرنا، در اطلاعیه روابط عمومی فرودگاه بین المللی قشم برای روزهای سه شنبه یک پرواز در مسیر قشم- تهران- قشم با ساعات خروج از قشم و ورود به قشم به ترتیب 8 و21:35 اعلام شده و سه پرواز نیز در مسیر تهران- قشم- تهران در این روز صورت می گیرد که ساعات ورود به قشم 10:30، 13:55 و 20:10 و ساعات خروج از قشم 11:15، 14:30 و 21:10 است.

همچنین در روزهای سه شنبه یک پرواز در مسیر شیراز- قشم- شیراز با ساعات ورود به قشم و خروج از قشم به ترتیب 11:20 و 12، یک پرواز در مسیر رشت- قشم- تهران با ساعات ورود به قشم و خروج از قشم به ترتیب 15:35 و 16:30 و یک پرواز در مسیر قشم- دبی- قشم با ساعات خروج از قشم و ورود به قشم به ترتیب 19 و 20:55 انجام می شود.

ˈچهارشنبه هاˈ

این گزارش حاکی است؛ در روزهای چهارشنبه هم چهار پرواز در مسیر تهران- قشم- تهران از طریق فرودگاه بین المللی قشم انجام می شود که ساعات ورود هواپیما به قشم 9:55، 10:30، 13:15 و 17:35 وساعات خروج هواپیما از قشم 15:15، 15:25، 14 و 18:10 است.

در این روز یک پرواز در مسیر قشم- تهران- قشم با ساعات خروج از قشم و ورود به قشم به ترتیب 8 و 22:35 و یک پرواز در مسیر قشم- اصفهان- قشم با ساعات خروج از قشم و ورود به قشم به ترتیب 10:50 و 14:40 انجام می شود و دو پرواز نیز در این روز در مسیر قشم- دبی- قشم صورت می گیرد که ساعات خروج از قشم 11:15 و 19 و ساعات ورود به قشم 14:15 و 20:55 است.

ˈپنجشنبه هاˈ

بر اساس این گزارش در روزهای پنجشنبه نیز سه پرواز در مسیر تهران- قشم- تهران از طریق این فرودگاه انجام می شود که ساعات ورود هواپیما به قشم 9:55، 18:10 و 20:10 و ساعات خروج هواپیما از قشم 18:45،20:40 و 21:10 است.

همچنین هر پنجشنبه یک پرواز در مسیر قشم- دبی- قشم با ساعات خروج از قشم و ورود به قشم به ترتیب 10:50 و 19:20، یک پرواز در مسیر قشم- کیش- قشم با ساعات خروج از قشم و ورود به قشم به ترتیب 12:50و 21:15، یک پرواز در مسیر مشهد – قشم – مشهد با ساعات ورود به قشم و خروج از قشم به ترتیب 17:30و 15: 18 و یک پرواز یک طرفه بین قشم- تهران با ساعت خروج از قشم 12:40 از طریق فرودگاه بین المللی قشم انجام می شود.

ˈجمعه هاˈ

به گزارش ایرنا در روزهای جمعه نیز دو پرواز در مسیر تهران- قشم- تهران از طریق این فرودگاه انجام می شود که ساعات ورود هواپیما به قشم 15و 18:30 و ساعات خروج هواپیما از قشم 19:05 و 20 است.

همچنین در این روز یک پرواز در مسیر شیراز- قشم- شیراز با ساعات ورود به قشم و خروج از قشم به ترتیب 9:50 و 10:30، یک پرواز در مسیر تهران- قشم- رشت با ساعات ورود به قشم و خروج از قشم به ترتیب 11:20 و 12:10، یک پرواز در مسیر قشم- دبی- قشم با ساعات خروج از قشم و ورود به قشم به ترتیب 15:45 و 19:10 و یک پرواز یک طرفه بین تهران- قشم با ساعت ورود به قشم 22:35 از طریق فرودگاه بین المللی قشم انجام می شود.

بر اساس این گزارش در این برنامه در مجموع 49 پرواز در هفته پیش بینی شده که روزهای یکشنبه با 11 پرواز، چهارشنبه با هشت پرواز، سه شنبه و پنجشنبه هر کدام با هفت پرواز، جمعه با شش پرواز و شنبه با پنج پرواز و دوشنبه با چهار پرواز به ترتیب پرترافیک ترین روزهای فرودگاه بین المللی قشم در طول هفته اعلام شده است.

طبق این برنامه شرکت های هواپیمایی قشم ایر، ماهان، ایران ایر، ایران ایرتور و آسمان نیز با 25، 11، هفت، چهار و دو پرواز به ترتیب بیشترین پرواز را درهفته در این فرودگاه انجام می دهند.ک/1
.


منبع : ایـــــرنـــــا