استاندار لرستان گفت: يکي از زيرساخت هاي لازم براي رشد و توسعه استان را برقراري پروازهاي منظم در فرودگاه خرم آباد است.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران لرستان؛ بازوند افزود: تا زماني که اين مهم در استان محقق نشده و فرودگاه خرم آباد داراي پروازهاي منظم و روزانه نباشد، امکان جذب سرمايه گذار بخش خصوصي بسيار محدود خواهد بود.
نماينده عالي دولت در لرستان گفت: براي همين منظور، طرح خريد دو فروند هواپيما براي فعاليت در فرودگاه خرم آباد در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وي، براي انجام اين کار، با استفاده از منابع بانکي (خارج از استان) نسبت به خريد و تامين يک فروند هواپيما براي استان اقدام شده که پيگيري براي تامين هواپيماي دوم نيز دردستور کار قرار دارد و لازم است بانک هاي استان دراين زمينه بيش از پيش همراهي و همکاري کنند.
وي اضافه کرد: در صورتي که فرودگاه خرم آباد داراي هواپيما شود، شرکت هاي بخش خصوصي يک آشيانه ثابت را در اين فرودگاه ايجاد خواهند کرد و اين اقدام حرکتي جدي در زمينه تامين و توسعه زيرساخت هاي اقتصادي و توسعه استان خواهد بود.
وي گفت: با توجه به اينکه سرمايه گذار براي فعاليت هاي اقتصادي خود استان هاي مستعد و داراي ظرفيت را انتخاب خواهد کرد، بايد براي تامين خواسته ها و نيازهاي مسلم و قانوني بخش خصوصي در روند توسعه استا اقدام جدی شود./س