برترین مطلب این هفته ی سایت

رونمايي از نسخه جديد ايروسنتر

با تلاش چندين روزه و شبانه روزي همكاران فني در ايروسنتر ، نسخه اسكريپت انجمن ساز قدرتمند VBulletin سايت ايروسنتر به روزساني و بهينه سازي گرديد و به آخرين ورژن ارائه شده آپگريد شد، در اين نسخه جديد مشكلات قبلي برطرف گرديده و قابليت هاي جديدي نيز به سايت افزوده شده و خواهد شد اين پوسته نسخه جديد سايت پوسته ای در 4 رنگ جداگانه می باشد که برای صفحه های Retina و موبایل بهینه سازی شده است.

????? ?????: ?? 1 ?? 10 ?? 10
dqw
 1. sss47 ?????? ??
  sss47
  هوانورد عادی - سرباز یکم
  September 2013
  tabriz
  9
  تعداد تشکر : 2
  Thanked 6 Times in 4 Posts

  new_4 محاسبه پسا هواپیما در fortran 90

  http://dl.irmec.ir/1392/04/narmafzar/mohasebati/frtrn90
  از این لینک نرم افزار سبک fortran 90 رو دانلود کنید و این رو توش copy کنید و ایراداشو بگین....
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++
  PROGRAM C_D_OF_AIRPLANE_1
  IMPLICIT NONE
  REAL::height,tem_isa,ftct
  REAL:re_isa,den,vis,cfw
  REAL::vel,alpha,mach,b,fm,ss
  REAL::lengh,reynf,cf,fld,cdi
  REAL::difus,cdo_fuse,swetf,s
  REAL::crootw,ctipw,cordw,ftcw
  REAL::landaw,macw,reynw,twing
  REAL::cdminw,cdo_wing,swetw
  REAL::croott,ctipt,cordt,ttail
  REAL::landat,mact,reynt,cft
  REAL::cdmint,swett,cdo_tail
  REAL::crootvt,ctipvt,cordvt
  REAL::landavt,macvt,reynvt,tg
  REAL::tvtail,ftcvt,cfvt,csl
  REAL::cdminvt,swetvt,cdo_vtail
  REAL::cdosl,ate,bte,cflap,dg
  REAL::cdoflap,rondf,cdlgi,kc
  REAL::cdo_lg,cdosi,cdo_s,cd
  REAL:owereng,ke,cdo_en,cdo
  REAL::bis,ar,gama,e,k,we,cl,d
  REAL::cdwl,kwl,beta,kwv,cdwv
  INTEGER::numoftyre,usestrut
  INTEGER::useflap,num_of_flap
  INTEGER::usetyre,numofstrut
  INTEGER::typlane,tyflap
  INTEGER::tycdlgi,tycdosi
  PRINT*,"type of plane"
  PRINT*,"passenger plane=1"
  PRINT*,"agricultural=2"
  PRINT*,"freighter=3"
  PRINT*,"one piston eng=4"
  PRINT*,"general fly=5"
  PRINT*,"fighter=6"
  READ*,typlane
  PRINT*,"input height of plane"
  READ*,height
  IF(height<=11000)THEN
  tem_isa=288.15-(0.0065*height)
  ELSE IF(height>11000)THEN
  tem_isa=217.15
  END IF
  pre_isa=101325*((tem_isa/&
  &288.15)**5.256)
  den=pre_isa/(287*tem_isa)
  vis=0.00001783*(tem_is&
  &a/288.15)**0.75
  PRINT*,"input mach number of plane"
  READ*,mach
  alpha=SQRT(1.4*287*tem_isa)
  vel=mach*alpha
  IF(mach<=0.9)THEN
  b=SQRT(1-(mach**2))
  ELSE IF((mach>0.9).and.&
  &(mach<1.1))THEN
  b=0.44
  ELSE IF(mach>=1.1)THEN
  b=1
  END IF
  fm=1-(0.08*(mach**1.45))
  PRINT*,"input lenghth of &
  &fuselage"
  READ*,lengh
  reynf=den*vel*lengh/vis
  cf=0.455/((LOG(reynf))**2.58)
  PRINT*,"input diagonal o&
  &f fuselage"
  READ*,difus
  fld=1+((((60*(difus**3)/lengh&
  &**3)+(0.0025*lengh/difus)))/&
  &b)
  PRINT*,"input area wet&
  & of fuselage"
  READ*,swetf
  PRINT*,"input area of wing"
  READ*,s
  cdo_fuse=(cf*fld*fm*swetf)/s
  PRINT*,"input root and ti&
  &p cord of wing"
  READ*,crootw,ctipw
  cordw=(crootw+ctipw)/2.0
  landaw=ctipw/crootw
  macw=0.6667*cordw*((((1+landa&
  &w)**2)-landaw)/1+landaw)
  reynw=den*vel*macw/vis
  PRINT*,"input taper ratio &
  &of wing"
  READ*,twing
  ftcw=1+(((2.7*(twing/macw))+&
  &(100*((twing/macw)**4)))/b)
  cfw=0.455/((LOG(reynw))**2.58)
  PRINT*,"input Cd_min of &
  &wing of chart"
  READ*,cdminw
  PRINT*,"inpue area wet of win&
  &g"
  READ*,swetw
  cdo_wing=cfw*ftcw*fm*(swetw/&
  &s)*((cdminw/0.004)**0.4)
  PRINT*,"input root and t&
  &ip cord oftail"
  READ*,croott,ctipt
  cordt=(croott+ctipt)/2.0
  landat=ctipt/croott
  mact=0.6667*cordt*((((1+lan&
  &dat)**2)-landat)/1+landat)
  reynt=den*vel*mact/vis
  PRINT*,"input taper ratio &
  &of tail"
  READ*,ttail
  ftct=1+((2.7*(ttail/mact)+(10&
  &0*((ttail/mact)**4)))/b)
  cft=0.455/((LOG(reynt))**2.58)
  PRINT*,"inut Cd_min of tail&
  & of chart"
  READ*,cdmint
  PRINT*,"input area wet of tail"
  READ*,swett
  cdo_tail=cft*ftct*fm*(swett/&
  &s)*((cdmint/0.004)**0.4)
  PRINT*,"input root and t&
  &ip cord of verticaltail"
  READ*,crootvt,ctipvt
  cordvt=(crootvt+ctipvt)/2.0
  landavt=ctipvt/crootvt
  macvt=0.6667*cordvt*((((1+lan&
  &davt)**2)-landavt)/1+landavt)
  reynvt=den*vel*macvt/vis
  PRINT*,"input taper ratio &
  &of vertical tail"
  READ*,tvtail
  ftcvt=1+(2.7*(tvtail/macvt)+1&
  &00*((tvtail/macvt)**4))/b
  cfvt=0.455/((LOG(reynvt))**&
  &2.58)
  PRINT*,"inut Cd_min of v tail&
  & of chart"
  READ*,cdminvt
  PRINT*,"input area wet of tail"
  READ*,swetvt
  cdo_vtail=cfvt*ftcvt*fm*(swe&
  &tvt/s)*((cdminvt/0.004)**0.4)
  PRINT*,"if use flap enter&
  & 1 and no 2"
  READ*,useflap
  FIRST:IF(useflap==2)THEN
  PRINT*,"no flap"
  ELSE IF(useflap==1)THEN
  PRINT*,"pleas enter type o&
  &f flap"
  PRINT*,"le flap=1 and &
  &te flap=2"
  READ*,num_of_flap
  SECOND:IF(num_of_flap==1)THEN
  PRINT*,"input cord of le flap"
  READ*,csl
  cdosl=(csl/macw)*cdo_wing
  cdoflap=0
  ELSE IF(num_of_flap==2)THEN
  PRINT*,"input A and B factors"
  PRINT*,"broken=1"
  PRINT*,"artless=2"
  PRINT*,"one chine=3"
  PRINT*,"tow chine=4"
  PRINT*,"fowler=5"
  READ*,tyflap
  THIRD:IF(tyflap==1)THEN
  ate=0.0014
  bte=1.5
  ELSE IF(tyflap==2)THEN
  ate=0.0016
  bte=1.5
  ELSE IF(tyflap==3)THEN
  ate=0.00018
  bte=2
  ELSE IF(tyflap==4)THEN
  ate=0.0011
  bte=1
  ELSE IF(tyflap==5)THEN
  ate=0.00015
  bte=1.5
  END IF THIRD
  PRINT*,"input cord of te flap"
  READ*,cflap
  PRINT*,"how much the flap &
  &angle"
  READ*,rondf
  cdoflap=ate*(cflap/macw)*&
  &((rondf)**bte)
  cdosl=0
  END IF SECOND
  END IF FIRST
  PRINT*,"if use tyre enter&
  & 1 and no 2"
  READ*,usetyre
  FOUR:IF(usetyre==2)THEN
  PRINT*,"no tyre"
  cdo_lg=0
  ELSE IF(usetyre==1)THEN
  PRINT*,"if use aero backing&
  & enter 1 and no enter 2"
  READ*,tycdlgi
  FIVE:IF(tycdlgi==1)THEN
  cdlgi=0.15
  ELSE IF(tycdlgi==2)THEN
  cdlgi=0.3
  END IF FIVE
  PRINT*,"how many tyre the &
  &plane have"
  READ*,numoftyre
  PRINT*,"enter taper ratio &
  &and diagonal of tyre"
  READ*,tg,dg
  cdo_lg=numoftyre*cdlgi*tg*dg/s
  END IF FOUR
  PRINT*,"if use strut enter &
  &1 and no 2"
  READ*,usestrut
  SIX:IF(usestrut==2)THEN
  PRINT*,"no strut"
  cdo_s=0
  ELSE IF(usestrut==1)THEN
  PRINT*,"if use aero backing &
  &enter 1 and no 2"
  READ*,tycdosi
  SEVEN:IF(tycdosi==1)THEN
  cdosi=0.1
  ELSE IF(tycdosi==2)THEN
  cdosi=1
  END IF SEVEN
  PRINT*,"how many strut the&
  & plane have"
  READ*,numofstrut
  PRINT*,"input area of strut"
  READ*,ss
  cdo_s=cdosi*numofstrut*ss/s
  END IF SIX
  PRINT*,"input power of eng"
  READ*,powereng
  PRINT*,"pleas input Ke amoun&
  &t of 1 until 3"
  READ*,ke
  cdo_en=((4.51e-8)*ke*powe&
  &reng*1.225*tem_isa)/(den*ve&
  &l*s)
  IF(typlane==1)THEN
  kc=1.1
  ELSE IF(typlane==2)THEN
  kc=1.5
  ELSE IF(typlane==3)THEN
  kc=1.2
  ELSE IF(typlane==4)THEN
  kc=1.3
  ELSE IF(typlane==5)THEN
  PRINT*,"input kc factor 1.&
  &2 until 1.4"
  READ*,kc
  ELSE IF(typlane==6)THEN
  kc=1.1
  END IF
  cdo=kc*(cdo_fuse+cdo_wing+cd&
  &o_tail+cdo_vtail+cdosl+cdof&
  &lap+cdo_lg+cdo_s+cdo_en)
  PRINT*,"input length o&
  &f wing"
  READ*,bis
  ar=(bis**2)/s
  PRINT*,"back degree of wing"
  READ*,gama
  IF(gama<=30)THEN
  e=(1.78*(1-0.045*(ar**0.68&
  &)))-0.64
  ELSE IF(gama>30)THEN
  e=(4.61*(1-0.045*(ar**0.68)))&
  &*((COS(gama))**0.15)-3.1
  END IF
  k=1/(3.1415*e*ar)
  PRINT*,"input weight of plane"
  READ*,we
  cl=(2*we)/(den*s*(vel**2))
  IF(mach<=1.1)THEN
  cdi=k*(cl**2)
  cd=cdo+cdi
  ELSE IF(mach>1.1)THEN
  kwl=2*(s/(bis*lengh))
  cdwl=((mach**2)-1)*(cl**2)*&
  &s*kwl/(6.2832*(lengh**2))
  beta=SQRT((mach**2)-1)
  kwv=(1.17*((1+0.75*beta*bis)&
  &/lengh))/(1+(2*beta*bis/len&
  &gh))
  cdwv=(128*(vel**2)*kwv)/(3.1&
  &415*s*(lengh**4))
  cdi=k*(cl**2)
  cd=cdwl+cdwv+cdi
  END IF
  d=0.5*den*(vel**2)*s*cd
  PRINT*,"************************************"
  IF(typlane==1)THEN
  PRINT*,"passenger plane"
  ELSE IF(typlane==2)THEN
  PRINT*,"agricultural"
  ELSE IF(typlane==3)THEN
  PRINT*,"freighter"
  ELSE IF(typlane==4)THEN
  PRINT*,"one piston eng"
  ELSE IF(typlane==5)THEN
  PRINT*,"general fly"
  ELSE IF(typlane==6)THEN
  PRINT*,"fighter"
  END IF
  IF(height<=11000)THEN
  PRINT*,"the plane fly in &
  &first level of air"
  ELSE IF(height>11000)THEN
  PRINT*,"the plane fly in &
  &second level of air"
  END IF
  PRINT*,"height of plane=",height
  PRINT*,"the speed of plane=",vel
  PRINT*,"Cd=",cd
  PRINT*,"Cdi=",cdi
  PRINT*,"Cdo=",cdo
  PRINT*,"Drag=",d
  END PROGRAM C_D_OF_AIRPLANE_1
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++
  بعد رو build کلیک کنید بعد compileحالا execute صفحه سیاه از شما عدد میخواد.
  با همکاری دوست خوبم"مدیر بخش نیروی هوایی"
  #1 ارسال شده در تاريخ January 9th, 2014 در ساعت 17:35:03

 2. The Following 2 Users Say Thank You to sss47 For This Useful Post:

  IRIAF F-14A (January 9th, 2014), Nima Amini (January 11th, 2014)

 3. sss47 ?????? ??
  sss47
  هوانورد عادی - سرباز یکم
  September 2013
  tabriz
  9
  تعداد تشکر : 2
  Thanked 6 Times in 4 Posts

  ??? ??? پاسخ: محاسبه پسا هواپیما در fortran 90

  تو کپی کردن شکلکا میرن
  #2 ارسال شده در تاريخ January 9th, 2014 در ساعت 17:38:39

 4. The Following User Says Thank You to sss47 For This Useful Post:

  IRIAF F-14A (January 9th, 2014)

 5. IRIAF F-14A ?????? ??
  IRIAF F-14A
  هوانورد فعال-سرهنگ
  January 2012
  Tehran
  1,352
  تعداد تشکر : 6,626
  Thanked 7,147 Times in 1,373 Posts
  ارسال هاي وبلاگ : 1

  ??? ??? پاسخ: محاسبه پسا هواپیما در fortran 90

  با اجازه ي جناب مهندس توركش
  هدف از ارايه ي اين نرم افزار ، محاسبه ي درگ و ضريب درگ هواپيما مي باشد .
  به اين صورت كه بعد از اجراي برنامه ، با درج مشخصات مورد درخواست در هر مرحله ، از قبيل مشخصات پروازي و محيطي و نيز مشخصات خود هواپيما ، طي فرآيندي قدم به قدم ، مقدار درگ و ضريب درگ نمايش داده مي شود .
  اِلـهي و رَبـّـي مَن لي غَيـرُك
  Aeronautics was neither an industry nor a science
  It was a miracle

  Igor Sikorsky
  #3 ارسال شده در تاريخ January 9th, 2014 در ساعت 22:32:42

 6. The Following 2 Users Say Thank You to IRIAF F-14A For This Useful Post:

  Nima Amini (January 11th, 2014), sss47 (January 10th, 2014)

 7. IRIAF F-14A ?????? ??
  IRIAF F-14A
  هوانورد فعال-سرهنگ
  January 2012
  Tehran
  1,352
  تعداد تشکر : 6,626
  Thanked 7,147 Times in 1,373 Posts
  ارسال هاي وبلاگ : 1

  ??? ??? پاسخ: محاسبه پسا هواپیما در fortran 90

  گويا لينك دريافت برنامه با مشكل مواجه است .
  از آدرس زير برنامه را دريافت كنيد .

  فرترن 90
  اِلـهي و رَبـّـي مَن لي غَيـرُك
  Aeronautics was neither an industry nor a science
  It was a miracle

  Igor Sikorsky
  #4 ارسال شده در تاريخ January 10th, 2014 در ساعت 00:09:55

 8. Ferdowsi ?????? ??
  Ferdowsi
  هوانورد نیمه فعال-ستوان سوم
  November 2013
  Mashhad
  185
  تعداد تشکر : 226
  Thanked 538 Times in 148 Posts

  ??? ??? پاسخ: محاسبه پسا هواپیما در fortran 90

  ??? ??? ????? ???? ???? IRIAF F-14A ????? ??? ??
  با اجازه ي جناب مهندس توركش
  هدف از ارايه ي اين نرم افزار ، محاسبه ي درگ و ضريب درگ هواپيما مي باشد .
  به اين صورت كه بعد از اجراي برنامه ، با درج مشخصات مورد درخواست در هر مرحله ، از قبيل مشخصات پروازي و محيطي و نيز مشخصات خود هواپيما ، طي فرآيندي قدم به قدم ، مقدار درگ و ضريب درگ نمايش داده مي شود .
  چه اجزایی از درگ رو حستب میکنه؟
  برای چه رژیم های جریانی جواب خوب میده؟
  تنها درگ فشاری ناشی از شکل رو حساب می کنه یا درگ ویسکوز رو هم در نظر میگیره؟
  اگر درگ ویسکوز رو در نظر میگیره، چطوری محاسبه می کنه؟
  مش میزنه و پنل حل می کنه؟

  می بخشید تنبلیم شد کد رو بخونم! اگر امکان داره این سوال ها رو جواب بدین به من.ممنون.
  #5 ارسال شده در تاريخ January 10th, 2014 در ساعت 12:14:25

 9. sss47 ?????? ??
  sss47
  هوانورد عادی - سرباز یکم
  September 2013
  tabriz
  9
  تعداد تشکر : 2
  Thanked 6 Times in 4 Posts

  ??? ??? پاسخ: محاسبه پسا هواپیما در fortran 90

  بدنه.بال.دم عمودی و افقی
  حتی اگه هواپیما strut هم داشته باشه قابل محاسبس
  منظورتونو از درگ ویسکوز نفهمیدم؟
  درگ تداخل هم در نظر گرفته شده برای mach>1.1
  رژیم مشوش
  ?????? ???? sss47 : January 10th, 2014 ?? ???? 14:44:57
  #6 ارسال شده در تاريخ January 10th, 2014 در ساعت 14:38:25

 10. Ferdowsi ?????? ??
  Ferdowsi
  هوانورد نیمه فعال-ستوان سوم
  November 2013
  Mashhad
  185
  تعداد تشکر : 226
  Thanked 538 Times in 148 Posts

  ??? ??? پاسخ: محاسبه پسا هواپیما در fortran 90

  ??? ??? ????? ???? ???? sss47 ????? ??? ??
  بدنه.بال.دم عمودی و افقی
  حتی اگه هواپیما strut هم داشته باشه قابل محاسبس
  منظورتونو از درگ ویسکوز نفهمیدم؟
  درگ تداخل هم در نظر گرفته شده برای mach>1.1
  رژیم مشوش
  متد حل چیه؟
  عددی حل می کنه یا تحلیلی؟
  توزیع فشار رو چجوری محاسبه می کنه؟
  به نظر میاد این کد فقط تخمین خوبی بده . . .
  و نمیشه دقت بالایی ازش انتظار داشت.
  #7 ارسال شده در تاريخ January 11th, 2014 در ساعت 13:04:13

 11. IRIAF F-14A ?????? ??
  IRIAF F-14A
  هوانورد فعال-سرهنگ
  January 2012
  Tehran
  1,352
  تعداد تشکر : 6,626
  Thanked 7,147 Times in 1,373 Posts
  ارسال هاي وبلاگ : 1

  ??? ??? پاسخ: محاسبه پسا هواپیما در fortran 90

  برنامه ي ارايه شده همان طور كه عرض كردم ، با وارد كردن مقاديري كه در هر مرحله درخواست ميشود ، مقدار ضريب درگ را به صورت تقريبي نمايش مي دهد . به صورت تجربي ! و مناسب براي پروژه هاي معمول و دانشجويي .
  حتي روش بسياري از شركت ها براي محاسبه ي ضريب درگ همين روش مي باشد .

  با وارد كردن فرمول محاسبه ي پسا و ضريب پساي اجزاي مختلف هواپيما ، به زبان برنامه ي فرترن ، مقدار نهايي نمايش داده مي شود .
  اِلـهي و رَبـّـي مَن لي غَيـرُك
  Aeronautics was neither an industry nor a science
  It was a miracle

  Igor Sikorsky
  #8 ارسال شده در تاريخ January 11th, 2014 در ساعت 20:42:39

 12. The Following 2 Users Say Thank You to IRIAF F-14A For This Useful Post:

  Ferdowsi (January 11th, 2014), Nima Amini (January 11th, 2014)

 13. Nima Amini ?????? ??
  Nima Amini

  عضو شورا هوانوردی
  July 2008
  ایران
  1,673
  تعداد تشکر : 8,296
  Thanked 8,135 Times in 1,642 Posts

  ??? ??? پاسخ: محاسبه پسا هواپیما در fortran 90

  با تشکر از به اشتراک گزاری کدهای برنامه.
  ترجیحا برای نشان دادن بهتر کدهای برنامه می توانید از تگ Code استفاده کنید که برای نظم تاپیک و عدم نمایش اسمایلی ها بین کدها مناسب هست.

  ??:
   PROGRAM C_D_OF_AIRPLANE_1
  IMPLICIT NONE
  REAL::height,tem_isa,ftct
  REAL:re_isa,den,vis,cfw
  REAL::vel,alpha,mach,b,fm,ss
  REAL::lengh,reynf,cf,fld,cdi
  REAL::difus,cdo_fuse,swetf,s
  REAL::crootw,ctipw,cordw,ftcw
  REAL::landaw,macw,reynw,twing
  REAL::cdminw,cdo_wing,swetw
  REAL::croott,ctipt,cordt,ttail
  REAL::landat,mact,reynt,cft
  REAL::cdmint,swett,cdo_tail
  REAL::crootvt,ctipvt,cordvt
  REAL::landavt,macvt,reynvt,tg
  REAL::tvtail,ftcvt,cfvt,csl
  REAL::cdminvt,swetvt,cdo_vtail
  REAL::cdosl,ate,bte,cflap,dg
  REAL::cdoflap,rondf,cdlgi,kc
  REAL::cdo_lg,cdosi,cdo_s,cd
  REAL:owereng,ke,cdo_en,cdo
  REAL::bis,ar,gama,e,k,we,cl,d
  REAL::cdwl,kwl,beta,kwv,cdwv
  INTEGER::numoftyre,usestrut
  INTEGER::useflap,num_of_flap
  INTEGER::usetyre,numofstrut
  INTEGER::typlane,tyflap
  INTEGER::tycdlgi,tycdosi
  PRINT*,"type of plane"
  PRINT*,"passenger plane=1"
  PRINT*,"agricultural=2"
  PRINT*,"freighter=3"
  PRINT*,"one piston eng=4"
  PRINT*,"general fly=5"
  PRINT*,"fighter=6"
  READ*,typlane
  PRINT*,"input height of plane"
  READ*,height
  IF(height<=11000)THEN
  tem_isa=288.15-(0.0065*height)
  ELSE IF(height>11000)THEN
  tem_isa=217.15
  END IF
  pre_isa=101325*((tem_isa/&
  &288.15)**5.256)
  den=pre_isa/(287*tem_isa)
  vis=0.00001783*(tem_is&
  &a/288.15)**0.75
  PRINT*,"input mach number of plane"
  READ*,mach
  alpha=SQRT(1.4*287*tem_isa)
  vel=mach*alpha
  IF(mach<=0.9)THEN
  b=SQRT(1-(mach**2))
  ELSE IF((mach>0.9).and.&
  &(mach<1.1))THEN
  b=0.44
  ELSE IF(mach>=1.1)THEN
  b=1
  END IF
  fm=1-(0.08*(mach**1.45))
  PRINT*,"input lenghth of &
  &fuselage"
  READ*,lengh
  reynf=den*vel*lengh/vis
  cf=0.455/((LOG(reynf))**2.58)
  PRINT*,"input diagonal o&
  &f fuselage"
  READ*,difus
  fld=1+((((60*(difus**3)/lengh&
  &**3)+(0.0025*lengh/difus)))/&
  &b)
  PRINT*,"input area wet&
  & of fuselage"
  READ*,swetf
  PRINT*,"input area of wing"
  READ*,s
  cdo_fuse=(cf*fld*fm*swetf)/s
  PRINT*,"input root and ti&
  &p cord of wing"
  READ*,crootw,ctipw
  cordw=(crootw+ctipw)/2.0
  landaw=ctipw/crootw
  macw=0.6667*cordw*((((1+landa&
  &w)**2)-landaw)/1+landaw)
  reynw=den*vel*macw/vis
  PRINT*,"input taper ratio &
  &of wing"
  READ*,twing
  ftcw=1+(((2.7*(twing/macw))+&
  &(100*((twing/macw)**4)))/b)
  cfw=0.455/((LOG(reynw))**2.58)
  PRINT*,"input Cd_min of &
  &wing of chart"
  READ*,cdminw
  PRINT*,"inpue area wet of win&
  &g"
  READ*,swetw
  cdo_wing=cfw*ftcw*fm*(swetw/&
  &s)*((cdminw/0.004)**0.4)
  PRINT*,"input root and t&
  &ip cord oftail"
  READ*,croott,ctipt
  cordt=(croott+ctipt)/2.0
  landat=ctipt/croott
  mact=0.6667*cordt*((((1+lan&
  &dat)**2)-landat)/1+landat)
  reynt=den*vel*mact/vis
  PRINT*,"input taper ratio &
  &of tail"
  READ*,ttail
  ftct=1+((2.7*(ttail/mact)+(10&
  &0*((ttail/mact)**4)))/b)
  cft=0.455/((LOG(reynt))**2.58)
  PRINT*,"inut Cd_min of tail&
  & of chart"
  READ*,cdmint
  PRINT*,"input area wet of tail"
  READ*,swett
  cdo_tail=cft*ftct*fm*(swett/&
  &s)*((cdmint/0.004)**0.4)
  PRINT*,"input root and t&
  &ip cord of verticaltail"
  READ*,crootvt,ctipvt
  cordvt=(crootvt+ctipvt)/2.0
  landavt=ctipvt/crootvt
  macvt=0.6667*cordvt*((((1+lan&
  &davt)**2)-landavt)/1+landavt)
  reynvt=den*vel*macvt/vis
  PRINT*,"input taper ratio &
  &of vertical tail"
  READ*,tvtail
  ftcvt=1+(2.7*(tvtail/macvt)+1&
  &00*((tvtail/macvt)**4))/b
  cfvt=0.455/((LOG(reynvt))**&
  &2.58)
  PRINT*,"inut Cd_min of v tail&
  & of chart"
  READ*,cdminvt
  PRINT*,"input area wet of tail"
  READ*,swetvt
  cdo_vtail=cfvt*ftcvt*fm*(swe&
  &tvt/s)*((cdminvt/0.004)**0.4)
  PRINT*,"if use flap enter&
  & 1 and no 2"
  READ*,useflap
  FIRST:IF(useflap==2)THEN
  PRINT*,"no flap"
  ELSE IF(useflap==1)THEN
  PRINT*,"pleas enter type o&
  &f flap"
  PRINT*,"le flap=1 and &
  &te flap=2"
  READ*,num_of_flap
  SECOND:IF(num_of_flap==1)THEN
  PRINT*,"input cord of le flap"
  READ*,csl
  cdosl=(csl/macw)*cdo_wing
  cdoflap=0
  ELSE IF(num_of_flap==2)THEN
  PRINT*,"input A and B factors"
  PRINT*,"broken=1"
  PRINT*,"artless=2"
  PRINT*,"one chine=3"
  PRINT*,"tow chine=4"
  PRINT*,"fowler=5"
  READ*,tyflap
  THIRD:IF(tyflap==1)THEN
  ate=0.0014
  bte=1.5
  ELSE IF(tyflap==2)THEN
  ate=0.0016
  bte=1.5
  ELSE IF(tyflap==3)THEN
  ate=0.00018
  bte=2
  ELSE IF(tyflap==4)THEN
  ate=0.0011
  bte=1
  ELSE IF(tyflap==5)THEN
  ate=0.00015
  bte=1.5
  END IF THIRD
  PRINT*,"input cord of te flap"
  READ*,cflap
  PRINT*,"how much the flap &
  &angle"
  READ*,rondf
  cdoflap=ate*(cflap/macw)*&
  &((rondf)**bte)
  cdosl=0
  END IF SECOND
  END IF FIRST
  PRINT*,"if use tyre enter&
  & 1 and no 2"
  READ*,usetyre
  FOUR:IF(usetyre==2)THEN
  PRINT*,"no tyre"
  cdo_lg=0
  ELSE IF(usetyre==1)THEN
  PRINT*,"if use aero backing&
  & enter 1 and no enter 2"
  READ*,tycdlgi
  FIVE:IF(tycdlgi==1)THEN
  cdlgi=0.15
  ELSE IF(tycdlgi==2)THEN
  cdlgi=0.3
  END IF FIVE
  PRINT*,"how many tyre the &
  &plane have"
  READ*,numoftyre
  PRINT*,"enter taper ratio &
  &and diagonal of tyre"
  READ*,tg,dg
  cdo_lg=numoftyre*cdlgi*tg*dg/s
  END IF FOUR
  PRINT*,"if use strut enter &
  &1 and no 2"
  READ*,usestrut
  SIX:IF(usestrut==2)THEN
  PRINT*,"no strut"
  cdo_s=0
  ELSE IF(usestrut==1)THEN
  PRINT*,"if use aero backing &
  &enter 1 and no 2"
  READ*,tycdosi
  SEVEN:IF(tycdosi==1)THEN
  cdosi=0.1
  ELSE IF(tycdosi==2)THEN
  cdosi=1
  END IF SEVEN
  PRINT*,"how many strut the&
  & plane have"
  READ*,numofstrut
  PRINT*,"input area of strut"
  READ*,ss
  cdo_s=cdosi*numofstrut*ss/s
  END IF SIX
  PRINT*,"input power of eng"
  READ*,powereng
  PRINT*,"pleas input Ke amoun&
  &t of 1 until 3"
  READ*,ke
  cdo_en=((4.51e-8)*ke*powe&
  &reng*1.225*tem_isa)/(den*ve&
  &l*s)
  IF(typlane==1)THEN
  kc=1.1
  ELSE IF(typlane==2)THEN
  kc=1.5
  ELSE IF(typlane==3)THEN
  kc=1.2
  ELSE IF(typlane==4)THEN
  kc=1.3
  ELSE IF(typlane==5)THEN
  PRINT*,"input kc factor 1.&
  &2 until 1.4"
  READ*,kc
  ELSE IF(typlane==6)THEN
  kc=1.1
  END IF
  cdo=kc*(cdo_fuse+cdo_wing+cd&
  &o_tail+cdo_vtail+cdosl+cdof&
  &lap+cdo_lg+cdo_s+cdo_en)
  PRINT*,"input length o&
  &f wing"
  READ*,bis
  ar=(bis**2)/s
  PRINT*,"back degree of wing"
  READ*,gama
  IF(gama<=30)THEN
  e=(1.78*(1-0.045*(ar**0.68&
  &)))-0.64
  ELSE IF(gama>30)THEN
  e=(4.61*(1-0.045*(ar**0.68)))&
  &*((COS(gama))**0.15)-3.1
  END IF
  k=1/(3.1415*e*ar)
  PRINT*,"input weight of plane"
  READ*,we
  cl=(2*we)/(den*s*(vel**2))
  IF(mach<=1.1)THEN
  cdi=k*(cl**2)
  cd=cdo+cdi
  ELSE IF(mach>1.1)THEN
  kwl=2*(s/(bis*lengh))
  cdwl=((mach**2)-1)*(cl**2)*&
  &s*kwl/(6.2832*(lengh**2))
  beta=SQRT((mach**2)-1)
  kwv=(1.17*((1+0.75*beta*bis)&
  &/lengh))/(1+(2*beta*bis/len&
  &gh))
  cdwv=(128*(vel**2)*kwv)/(3.1&
  &415*s*(lengh**4))
  cdi=k*(cl**2)
  cd=cdwl+cdwv+cdi
  END IF
  d=0.5*den*(vel**2)*s*cd
  PRINT*,"************************************"
  IF(typlane==1)THEN
  PRINT*,"passenger plane"
  ELSE IF(typlane==2)THEN
  PRINT*,"agricultural"
  ELSE IF(typlane==3)THEN
  PRINT*,"freighter"
  ELSE IF(typlane==4)THEN
  PRINT*,"one piston eng"
  ELSE IF(typlane==5)THEN
  PRINT*,"general fly"
  ELSE IF(typlane==6)THEN
  PRINT*,"fighter"
  END IF
  IF(height<=11000)THEN
  PRINT*,"the plane fly in &
  &first level of air"
  ELSE IF(height>11000)THEN
  PRINT*,"the plane fly in &
  &second level of air"
  END IF
  PRINT*,"height of plane=",height
  PRINT*,"the speed of plane=",vel
  PRINT*,"Cd=",cd
  PRINT*,"Cdi=",cdi
  PRINT*,"Cdo=",cdo
  PRINT*,"Drag=",d
  END PROGRAM C_D_OF_AIRPLANE_1
  #9 ارسال شده در تاريخ January 12th, 2014 در ساعت 00:05:56

 14. sss47 ?????? ??
  sss47
  هوانورد عادی - سرباز یکم
  September 2013
  tabriz
  9
  تعداد تشکر : 2
  Thanked 6 Times in 4 Posts

  ??? ??? پاسخ: محاسبه پسا هواپیما در fortran 90

  ممنون از راهنماییت نیما جان
  #10 ارسال شده در تاريخ January 12th, 2014 در ساعت 00:37:18

???? ??? ????? ? ??????

 • ??? ????????? ????? ????? ????? ????
 • ??? ????? ????? ???? ?? ??????
 • ??? ????????? ???? ????? ????.
 • ??? ????????? ??? ??? ??? ?? ?????? ????
 •  

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran


Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0