تین نیوز | یک متخصص حوزه هوانوردی، ارتقای ایمنی را حلقه مفقوده در بخش آموزش صنعت هوانوردی کشور دانست و از سازمان هواپیمایی خواست در راستای تمرکز مراکز آموزش هوانوردی بر این موضوع، به آن ها کمک کند.

امیر رامخو، رئیس یک مرکز آموزش هوانوردی، در گفتگو با تین نیوز، با تاکید بر لزوم توجه به مسئله آموزش برای ارتقای ایمنی پرواز، اظهار کرد: سازمان هواپیمایی باید توجه بیشتری به مراکز آموزش هوانوردی داشته باشد.

وی افزود: مراکز آموزشی هوانوردی، باید ارتقای ایمنی را در برنامه خود قرار دهند و در همین زمینه، ما نیز تلاش کرده ایم حلقه مفقوده میان بخش آموزش و ایمنی در صنعت هوانوردی کشور باشیم.

رامخو ادامه داد: با توجه به این که ارتقای ایمنی پروازها، از اهداف سازمان هواپیمایی نیز هست، از این سازمان می خواهیم در راستای رسیدن به این هدف، به مراکز آموزشی، توجه بیشتری داشته باشد تا بتوانیم با استفاده از استادان مجرب و افزایش کیفیت دوره ها، به این هدف دست پیدا کرده و آن را عملیاتی کنیم.

به گفته رامخو، مراکز آموزش هوانوردی به دلیل شرایط اقتصادی جامعه، مجبورند دست به نوعی تعدیل در استفاده از استادان و میزان ساعت دوره ها بزنند که این مسئله، بر کیفیت کار آنان، تاثیر منفی خواهد گذاشت.

این متخصص حوزه هوانوردی ادامه داد: البته نگاه ما صرفه جویانه نیست چون هرچه در آموزش سرمایه گذاری کنیم، نتیجه آن، نیروی عملیاتی و باکیفیت خواهد بود که در بخش هوایی کشور، ضروری است اما کمک سازمان هواپیمایی باعث می شود با آرامش و اطمینان کامل بتوانیم این نیرو را آموزش دهیم.