شما به عنوان مخاطب از یک نشریه هوافضا با کیفیت بالا چه انتظاراتی دارید؟ این نشریه دارای چه خصوصیاتی می باشد؟ به چه عللی اقدام به تهیه و مطالعه یک نشریه می کنید؟