سلام

هواپیمایی زاگرس اقدام به برقراری پرواز اهواز - اسپارتا - اهواز در روز های دو شنبه هر هفته کرده .

اما از نوع هواپیمای مورد استفاده خبر ندارم .

منبع : ایرنا - خوزستان