در كمي پيش تر از اين هواپيمايي وجود داشته به نام كنكورد كه پرواز با اين هواپيما مشكلات زائدي به همراه داشت كه سبب ديوار صوت را بشكند
البته جالب اين است كه اين هواپيما در ايران نتنها در فرودگاه كيش تو انسته فرود آيد
ان هم صحيح و سالم