مشاهده جسمی شبیه انسان بر روی مریخ

جسمی شبیه پیكره انسان بر روی كره مریخ مشاهده شد.

به گزارش شبكه خبر، در این تصویر كه توسط كاوشگر اسپریت سازمان ناسا از سطح كره مریخ گرفته شده است تصویر جسمی شبیه پیكره انسان را بر روی سیاره سرخ به نمایش می گذارد.

در این حال تیموتی گود متخصص امور بشقاب پرنده ها این شئ را بخشی از یك صخره بر روی كره مریخ تصور كرد.