شواهد جديد درباره شباهت ستاره هاي دنباله دار و خرده سياره ها

تهران / واحد مرکزي خبر / علمي 1386/11/05
تحقيقات جديد حاکي از وجود شباهت ميان ستاره هاي دنباله دار و خرده سياره هاست.
به نوشته شماره ا مروز روزنامه لس انجلس تايمز در اينترنت:تحقيقات جديد اين موضع ديرينه را که تفاوت بين ستاره هاي دنباله دار و خرده سياره ها مانند تفاوت بين شيرها و لمورها است به چالش مي طلبد.
تازه ترين تجزيه و تحليل مواد ستاره دنباله دار هشتادويک پي/وايلد دو حاکي از ان است که برخي ستاره هاي دنباله دار بسيار شبيه خرده سياره ها هستند و احتمالا عکس اين مسئله نيز وجود دارد.
نتايج اين تحقيق جديد که در شماره امروز نشريه ساينس منتشر شد شامل تازه ترين نتايج بدست امده از سفينه فضايي استارداست ناسا است که در ميان دنباله ستاره دنباله دار پرواز کرد و در سال دو هزار و چهار در بيابان اوتاه به زمين نشست.استارداست اولين فضاپيمايي بود که با گردوخاک ستاره دنباله دار به زمين بازگشت.
نتايج اوليه اين تحقيق که در اواخر دوهزارو شش منتشر شد ان چيزي را نشان داد که دانشمندان در ان زمان باغ وحشي از مواد ناميدند و منشاء برخي از انها منظومه شمسي دروني بود که خرده سياره ها از انجا نشات گرفته اند.با ادامه تحقيقات در باره نمونه هاي گردوخاک تصويري از جرمي در حال شکل گيري است که نه تنها شبيه سيارک به نظر مي رسد بلکه نشانگرهاي گم شده اي از منظومه شمسي بيروني است که موطن اکثر ستاره هاي دنباله دار است.از مدتها قبل فرضيه علمي مرسوم اين بود که سيارک ها قبل از قرار گرفتن درکمربند خرده سياره ها بين مريخ و مشتري تحت تاثير حرارت خورشيد قرار مي گيرند اما اين حالت هرگز در مورد ستاره هاي دنباله دار وجود ندارد و در عوض تصور مي شد انها حاوي ابتدايي ترين مواد از منظومه شمسي اند:گردوخاک ستاره هاي ديگر و مواد قدمي ديگر به همراه يخ و گاز که علت دنباله دار بودن ستاره هاي دنباله دار در زماني است که مدار انها در نزديک خورشيد قرار مي گيرد.
اين فرضيه بواسطه چندين دهه مطالعه بر روي گردوخاک ستاره هاي دنباله دار که بوسيله بالونها و هواپيماها بدست امده بود تقويت شد.
اما ستاره دنباله دار ويلد دو موضوع متفاوتي را مطرح مي کند.درميان ترکيباتي که فضاپيماي استارداست جمع اوري کرد مواد حاوي کلسيم الومينيم وجود دارد که از طريق برخي فرايندهايي در منظومه شمسي توليد مي شود که با بالاترين سطح گرما سروکار دارند.
در ضمن اين گروه تحقيق دريافت، دو ماده ابتدايي-شيشه ممزوج با فلزات، و موادمعدني شبه تراشه تشکيل دهنده سنگ - که معمولا در ذرات گردوغبار ميان سياره اي يافت مي شود به مقاديري که انتظار مي رفت يافت نشده است.
به گفته دانشمندان شکي نيست که ويلد دو يک ستاره دنباله دار است اما سوالي که نتايج تحقيق جديد مطرح مي کند اين است که چه سازوکاري است که بواسطه ان برخي اجرام به داخل کمربند سيارک و برخي ديگر به کمربند کوپر در ان سوي نپتون منتقل مي شوند.
به گفته دانشمندان يک فرضيه اين است که نيروي مغناطيسي خورشيد مانند يک تيرکمان عمل مي کند