برترین مطلب این هفته ی سایت

رونمايي از نسخه جديد ايروسنتر

با تلاش چندين روزه و شبانه روزي همكاران فني در ايروسنتر ، نسخه اسكريپت انجمن ساز قدرتمند VBulletin سايت ايروسنتر به روزساني و بهينه سازي گرديد و به آخرين ورژن ارائه شده آپگريد شد، در اين نسخه جديد مشكلات قبلي برطرف گرديده و قابليت هاي جديدي نيز به سايت افزوده شده و خواهد شد اين پوسته نسخه جديد سايت پوسته ای در 4 رنگ جداگانه می باشد که برای صفحه های Retina و موبایل بهینه سازی شده است.

????? ?????: ?? 1 ?? 7 ?? 7
dqw
 1. Chabahar VA ?????? ??
  Chabahar VA
  هوانورد عادی - سرباز یکم
  November 2014
  ایران
  6
  تعداد تشکر : 1
  Thanked 16 Times in 5 Posts

  ??? ??? Chabahar Virtual Airline  بسم الله الرحمن الرحیم

  Chabahar Virtual Airline
  -درﺑﺎره ﻫــﻮاﭘــﻴــﻤــﺎﺋﻲ ﻣــﺠﺎزي ﭼـــﺎﺑـــﻬــﺎر


  ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﻣﺠﺎزي ﭼﺎﺑﻬﺎردر روزﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻫﺰارو ﺳﻴﺼﺪوﻧﻮدو دو ﺑﺎ الهام از ﻧﺎم ﺑﻨﺪر ﺗﺎرﻳﺨﻲ و زﻳﺒﺎي ﭼﺎﺑﻬﺎر نام ﮔﺬاري و راه اﻧﺪازي ﺷﺪه ، این هواپیمایی مجازی داراي ﺳﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻣﺴﺎﻓﺮبري در : ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﺮآﺑﺎد و امام خمینی (ره) در ﺗﻬﺮان و فرودگاه کنارک در ﭼﺎﺑﻬﺎر ، و دو ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎري : در ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎي ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﭘﻴﺎم و یک پایگاه آموزشی : در فرودگاه پیام در ﻛﺮج ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .  - آﺷـﻨـﺎیی ﺑﺎ مـﻨــﻄــﻘــه چـﺎﺑـﻬــﺎر

  ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻳﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺧﺎوری اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﻳﺮان و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ بین درﻳﺎی ﻋﻤﺎن و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﻗﺮار دارد .ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه آن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی اﻗﻴﺎﻧﻮس ﭘﻴﻤﺎ را دارد و در ﮐﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻳﺮان اﺳﺖ .
  - کلاینــت ها

  ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﻣﺠﺎزي ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺳﻪ ﻧﻮع ﻛﻼﻳﻨﺖ FSP , FS acars , kakars ﻛﻪ ﻣﻌﺮف ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺰﻳﺰان ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ﻫﺴﺖ ﺑﻬﺮه ﻣﻴﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎرﺑﺮان ﮔﺮاﻣﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  - ناوگان و بازنقش ها


  ناوگان 18 فرونده ی هواپیمایی مجازی چابهار هم اکنون به شرح زیر می باشد :  3 فروند Airbus A320 به رجیستر های :

  EP-CAA
  EP-CAB

  EP-CAC  و باز نقش این هواپیما در مدل شرکت Wilco برای FS9 طراحی و تهیه شده است .


  3 فروند MD-80 به رجیتسر های :

  EP-CMB

  EP-CMA


  EP -CMC  و بازنقش این هواپیما در مدل Maddog برای FS9 و همچنین FSX طراحی و تهیه شده است .
  1 فروند RJ-100 به رجیستر EP-CRA


  و باز نقش این هواپیما در مدل Quality Wings برای FS9 و FSX طراحی و تهیه شده است .
  3 فروند Boeing 737-800 به رجیستر های :


  EP-CBA
  EP-CBB  EP-CBC

  باز نقش این هواپیما در دو مدل IFLY و PMDG برای FS9 و FSX طراحی و تهیه شده است .  2 فروند Boeing 747-400 F به رجیستر های :


  EP-CCB
  EP-CCA
  باز نقش این هواپیما درمدل PMDG برای FS9 طراحی و تهیه شده است .

  1 فروند Boeing 747-400 به رجیستر EP-CBE


  وبازنقش این هواپیما در مدل PMDG برای FS9 طراحی و تهیه شده است .

  1 فروند Fokker 50 به رجیتسر EP-CFA

  و باز نقش این هواپیما در مدل Paob برای FS9 طراحی و تهیه شده است .


  1 فروند Boeing 747-200 به رجیستر EP-CBD
  و باز نقش این هواپیما در مدل Ready For PushBack برای Fs9 طراحی شده است .
  1 فروند Fokker 100 به رجیستر EP-CFB  و باز نقش این هواپیما در مدل DA برای FS9 و FSX طراحی شده است
  1 فروند Airbus A300B4 به رجیستر EP-CAD  و بازنقش این هواپیما در مدل Sim Check برای FSX طراحی و تهیه شده است
  1 فروند Airbus A340-300 به رجیستر EP-CAE
  و باز نقش این هواپیما در مدل Wilco برای FSX طراحی و تهیه شده است
  -شرایط عضویت :  از اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ :
  1-اراﺋﻪ ﻳﻚ آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ
  2- ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻳﻜﻲ از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوازي وﺗﺴﻴﻢ و یا اﻳﻮاﺋﻮ
  3-ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻳﻜﻲ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ﭘﺮواز
  4- امکان انجام پرواز برای هواپیمایی مجازی چابهار در حداکثر فاصله زمانی 90 روز


  - سخن پایانی :


  ﺳﺨﻦ آﺧﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻴﺪ دارﻳﻢ اﻓﺘﺨﺎر ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدات و ﻣﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﻫﻮاﭘـﻴـﻤـﺎیی مجازی چـﺎﺑـﻬـﺎر یاری ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ . info@chabaharair.ir . ﻧـﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﻪ این آدرس ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .

  منتظر همراهی شما هستیم ....


  ChabaharAir.ir  روابط عمومی هواپیمایی مجازی چابهار  ?????? ???? Chabahar VA : November 23rd, 2014 ?? ???? 21:27:19
  #1 ارسال شده در تاريخ November 23rd, 2014 در ساعت 17:31:26

 2. The Following 6 Users Say Thank You to Chabahar VA For This Useful Post:

  F-BTCS (November 27th, 2014), FPSDoug (November 23rd, 2014), Hamidreza rt (November 23rd, 2014), pakradm (November 23rd, 2014), REZAAKBARIASBAGH (November 23rd, 2014), سجیل (November 24th, 2014)

 3. FPSDoug ?????? ??
  FPSDoug
  هوانورد نیمه فعال-استوار یکم
  October 2013
  OIMM
  177
  تعداد تشکر : 272
  Thanked 204 Times in 81 Posts
  ارسال هاي وبلاگ : 1

  ??? ??? پاسخ: Chabahar Virtual Airline

  سلام با تشکر از شما فقط زحمت ریپینت های زیر رو بکشید:
  Aerosoft 320/321
  wilco 380
  DASH 8-Q400 Majestic
  FSLabs Concorde X سلطان همه ادد آن ها
  PMDG 777


  ,The best music
  ,The best Guitarist
  ,The best Drummer
  ,The best Vocalist
  The Greatest Rock band of all time, LED ZEPPELIN
  VGA MSI AMD Radeon HD R6870 CPU Intel Core i7 970 @ 4.2GHz RAM 8GB (4GBX2) 1066 Geil HDD Samsung 840 Series SSD 128GB + 1TB Seagate Mainboard Asus Rampage II Extreme Mouse Razer Deathadder Keyboard Razer Anansi Gaming-Devices Genius F-23 Joystick  #2 ارسال شده در تاريخ November 23rd, 2014 در ساعت 20:40:11

 4. Chabahar VA ?????? ??
  Chabahar VA
  هوانورد عادی - سرباز یکم
  November 2014
  ایران
  6
  تعداد تشکر : 1
  Thanked 16 Times in 5 Posts

  ??? ??? پاسخ: Chabahar Virtual Airline

  سلام علیکم دوست عزیز .

  درباره پینت هایی که فرمودید باید عرض کنم : زمان طراحی بازنقش 320 شرکت آیروسافت هنوز مشخص نیست ، ولی ویلکو در مدت زمانی نچندان دور برای سری ایکس آماده خواهد شد . 320 آیروسافت هم به دلیل استفاده گسترده سیمر ها ، خصوصا سیمر های ایرانی ، حتما طراحی خواهد شد و شاید بتونم خدمتتون عرض کنم که بعد از آماده شدن پینت ویلکو پینت آیروسافت در دستور کار قرار میگیره و نسبت به باقی بازنقش ها دارای اولویت خاصی هستش .


  شب خوش
  #3 ارسال شده در تاريخ November 23rd, 2014 در ساعت 21:25:38

 5. The Following User Says Thank You to Chabahar VA For This Useful Post:

  FPSDoug (November 23rd, 2014)

 6. FPSDoug ?????? ??
  FPSDoug
  هوانورد نیمه فعال-استوار یکم
  October 2013
  OIMM
  177
  تعداد تشکر : 272
  Thanked 204 Times in 81 Posts
  ارسال هاي وبلاگ : 1

  ??? ??? پاسخ: Chabahar Virtual Airline

  درود درست میفرمایید ولی یه سری ادد آن ها هستن که جا نیفتادن بین سیمر های ایرانی چون جزء ناوگان ایران نیستند، مثل DASH 8 و Concorde، هر دوشون افسانه هایی هستند برای خودشون، DASH 8 که با واقعیت مو نمیزنه و جزء سخت ترین ادد آن هاست و Concorde هم که..
  به نظر من به فکر ایناهم باشید خوشحال میشیم بعد 320 ایروسافت به فکر ادد آن هایی که ذکر کردم هم باشید.
  تشکر


  ,The best music
  ,The best Guitarist
  ,The best Drummer
  ,The best Vocalist
  The Greatest Rock band of all time, LED ZEPPELIN
  VGA MSI AMD Radeon HD R6870 CPU Intel Core i7 970 @ 4.2GHz RAM 8GB (4GBX2) 1066 Geil HDD Samsung 840 Series SSD 128GB + 1TB Seagate Mainboard Asus Rampage II Extreme Mouse Razer Deathadder Keyboard Razer Anansi Gaming-Devices Genius F-23 Joystick  #4 ارسال شده در تاريخ November 23rd, 2014 در ساعت 22:29:30

 7. The Following User Says Thank You to FPSDoug For This Useful Post:

  Chabahar VA (November 24th, 2014)

 8. Chabahar VA ?????? ??
  Chabahar VA
  هوانورد عادی - سرباز یکم
  November 2014
  ایران
  6
  تعداد تشکر : 1
  Thanked 16 Times in 5 Posts

  ??? ??? پاسخ: Chabahar Virtual Airline

  قابل توجه اعضا هواپیمایی مجازی چابهار :

  فایل بازنقش (A320 (EP-CAC هواپیمایی مجازی چابهار که برای شبیه ساز 2004 تهیه و طراحی شده بود ، هم اکنون به درستی بر روی شبیه ساز ایکس اجرا میشود

  از پرواز با این هواپیما لذت ببرید
  #5 ارسال شده در تاريخ November 27th, 2014 در ساعت 13:20:15

 9. The Following 2 Users Say Thank You to Chabahar VA For This Useful Post:

  F-BTCS (December 4th, 2014), FPSDoug (November 28th, 2014)

 10. Chabahar VA ?????? ??
  Chabahar VA
  هوانورد عادی - سرباز یکم
  November 2014
  ایران
  6
  تعداد تشکر : 1
  Thanked 16 Times in 5 Posts

  ??? ??? پاسخ: Chabahar Virtual Airline

  -ناوگان:

  ​-ورود یک فروند DHC8Q-400 :


  این هواپیما به رجیستر EP-CDA به ناوگان هواپیمایی مجازی چابهار پیوسته و پرواز های خود از فرودگاه مهرآباد به مقاصد : بجنورد - سنندج - رامسر - رشت انجام میدهد

  -بازنقش ها :


  -بازنقش هواپیمای بوئینگ 747 سری 200 هواپیمایی مجازی چابهار در مدل CLS برای شبیه ساز ایکس طراحی و تهیه شده است . هم اکنون میتوانید این بازنقش را از این لینک دریافت نمایید .  EP-CBD


  - باز نقش هواپیمای DHC8Q-400 هواپیمایی مجازی جابهار در مدل Majestic برای شبیه ساز ایکس طراحی و تهیه شده است و هم اکنون در دسترس تمامی اعضای هواپیمایی مجازی چابهار قرار دارد .


  #6 ارسال شده در تاريخ December 4th, 2014 در ساعت 09:24:55

 11. The Following 2 Users Say Thank You to Chabahar VA For This Useful Post:

  F-BTCS (December 4th, 2014), سجیل (December 4th, 2014)

 12. Chabahar VA ?????? ??
  Chabahar VA
  هوانورد عادی - سرباز یکم
  November 2014
  ایران
  6
  تعداد تشکر : 1
  Thanked 16 Times in 5 Posts

  ??? ??? پاسخ: Chabahar Virtual Airline

  - اخبار سایت :

  در روز های اخیر سرور سایت هواپیمایی مجازی چابهار به دلیل حملات متعدد "DDos" از کار افتاده . بزودی اخبار جدید در این باره به اطلاع عزیزان خواهد رسید
  #7 ارسال شده در تاريخ December 16th, 2014 در ساعت 17:18:28

??????? ?????

 1. اعلام آغاز به کار شرکت هواپیمایی مجازی ماهان (Mahan Virtual Airline)
  ???? pilotmilad ?? ????? شبيه ساز پرواز و پيرامون آن
  ????: 2
  ????? ?????: February 20th, 2014, 21:37:02
 2. Mahan Air Virtual tour
  ???? Ali Pilot ?? ????? اخبار ماهان ایر
  ????: 9
  ????? ?????: October 17th, 2013, 13:15:25
 3. اعلام آغاز به کار شرکت هواپیمایی مجازی ماهان (Mahan Virtual Airline)
  ???? ariobarzinv ?? ????? شركت هاي هواپيمايي مجازي
  ????: 16
  ????? ?????: October 16th, 2013, 22:30:05
 4. قرار پروازي Iran Air virtual airline
  ???? Ali Pilot ?? ????? شركت هاي هواپيمايي مجازي
  ????: 20
  ????? ?????: May 20th, 2012, 07:04:13
 5. Iran Air Virtual Airline
  ???? CPT.KHAJAT ?? ????? موضوعات متفرقه اموزش خلبانی
  ????: 0
  ????? ?????: February 14th, 2011, 22:20:42

???? ??? ????? ? ??????

 • ??? ????????? ????? ????? ????? ????
 • ??? ????? ????? ???? ?? ??????
 • ??? ????????? ???? ????? ????.
 • ??? ????????? ??? ??? ??? ?? ?????? ????
 •  

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran


Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0