سال 2001 | 203 صفحه | ISBN: 9780071373173 | 0.5 MB |

معرفی:
هدف از مجموعه کتاب های کنترل خطای خلبان، بررسی شرایط انسانی، بهبود عملکرد در هوانوردی و در نتیجه نجات چند زندگی است. هدف این کتاب تکرار مکرررات کار از ایده های بیش از میلیون ها متخصص و آماتور نیست بلکه اجرای بعضی از مهمترین و روشنگرانه ترین دیدگاه ها درباره حوزه زندگی و مرگ پروازهای سرنشیندار است.
کتاب “کنترل خطای خلبان؛ ارتباطات” داستان های واقعی خلبانان، تکنیک های ارزشمند “نجات خود” و یک دستور کار عملی از تکنیک های پیشگیری و جلوگیری از ریسک ها را پوشش می دهد.


خواندن کتاب های خوب، در حکم مکالمه با انسان های شرافتمند گذشته است. "دکارت"