سلام دوستان به نظر شما بهترین شبیه ساز پرواز چیه ؟

Flight Simulator X یا XPlane 10 ؟

لطفا با دلیل بگین ...