سوسو زدن نامنظم نور از فاصله ۱۵۰۰ سال نوری از زمین KIC ۸۴۶۲۸۵۲ این فکر را ایجاد کرد که یک شی بیگانه جلوی نور را میگیرد.

امکان این هست که در فضا یک مدار بزرگ از پانل های خورشیدی وجود دارد.

دانشمندان از مدت ها قبل متوجه این شی شدند و میخواستند با دقت بیشتری در مورد آن مطالعه کنند و اکنون به کمک پروژه Breakthrough Listen این امکان

به وجود آمد.آنرا در سال ۲۰۱۵ یوری میلنر میلیاردر روسی و با بودجه ۱۰۰ میلیون دلار آمریکا تاسیس کرد.

در این چهارچوب ای برنامه، زمان قابل توجهی به از زمان کار به استفاده از تلسکوپ Green Bank و Observatory اختصاص داده شد.

و حال مشخص شد که فعالیتهای فرا زمینی تنها با کمک تلسکوپ های بزرگ و قدرتمند Green Bank قابل اجراست .