آماندا هندریکس، سیاره شناس ناسا به همراه همکاراننش، بهترین جرم آسمانی در منظومه ی شمسی برای استثمار توسط انسان را معرفی کرد.

نام آن تیتان است یکی از اقمار زحل. به گزارش اسپوتنیک، Scientific American در این خصوص اطلاع داد. دانشمندان اطلاع دادند:

" درکنار مریخ، خانه ی بالقوه ی دیگر برای انسان ، قمر های مشتری و زحل هستند.

گزینه های بسیاری در بین آنها وجود دارد اما پیروز مشخص و واضح است. تیتان ، شبیه ترین جرم آسمانی به زمین است. "

تیتان، غیر از زمین جایگاه طبیعی در منظومه ی شمسی است که مایعات دارد اما این مایعات آب نیستند بلکه هیدروکربن ها هستند.

در تمایز با مریخ ، قمر زحل، جو مسطحی دارد که 95 درصد از ازت تشکیل شده است. همچنین میدان مغناطیسی غول گازی باعث می شود که از اجرام

واقع در سطح قمر در مقابل تابش های کیهانی دفاع شود.

فشار جو سطح قمر 1.5 برابر بیشتر از زمین است که ساخت دستگاه هایی برای محاصره بالقوه را سهل کرده و در مقایسه با مریخ خود را در قمر زحل

راحت تر حس می کنند.

وجود هیدروکربن ها و یخ های آبی در اعماق تیتان باعث می شود که در خصوص سوخت موشکی نگرانی وجود نداشته باشد.به عنوان ماده ای برای ساخت و ساز خانه ها هندریس استفاده از پلاستیک را پیشنهاد می کند.

دانشمندان موانع این مسیر را درجه ی هوای پایین در تیتان می دانند که در سطح آن منفی 180 درجه سلسیون است و همچنین فاصله ی زیاد تا زمین در

واقع پرواز از زمین به تیتان با دستگاه های معاصر و امروزی هفت سال طول می کشد.