سازمان سیا ده ها نقشه که بیش از هفتاد سال تاریخ قرن بیست را در برمی گیرد در دسترس عموم قرار داد.

به گزارش اسپوتنیک ، Popular Mechanics در این خصوص اطلاع داد.

در بین این نقشه ها از جمله جبهه روسیه در سالهای 1941 تا 1942 ، منطقه ی نفوذ ژاپن در سال 1945 و مناطق اشغالی برلین در سال 1945 است.

همچنین می توان نقشه هایی که بیانگر اطلاعات تجاری بین المللی در سال 1950 ، تصرف قطب جنوب در سال 1956 و استقرار موشک در کوبا در سال 1962

را مشاهده کرد.غیر از اینها ، سازمان سیا چند عکس از مراسم های رسمی و یا سری منتشر کرده است.

تصویر 1961 جایی که رئیس جمهور جان کندی در زمینه ای از نقشه ی ویتنام قرار دارد و یا عکس ریچارد نیکسون و نقشه ی کامبوج که در سال 1970

گرفته شده است.

سازمان سیا یکی از ارگان های دولتی آمریکاست که وظیفه اش جمع آوری و آنالیز اطلاعات مربوط به شهروندان و سازمان های خارجیست.

رئیس این سازمان مستقیما از رئیس جمهور آمریکا دستور می گیرد.