شهاب سنگ در آسمان سیبری پرواز کرد.

جسم کوچک آسمانی هنگام سقوط بر سیبری شرقی سوخت. اینترفاکس به نقل از منبعی در رشته موشکی- فضایی این خبر را منتشر کرد.منبع نامبرده گفت: « جسم آسمانی کوچکی در جو زمین سوخت. فرایند سوختن جسم آسمانی به صورت یک لکه نورانی در آسمان سیبری بازتاب یافت.

در کراسنویارسک و خاکاسی نیز مشاهده شد».

به گفته وی هیچگونه آسیبی به تأسیسات روی زمین وارد نشده است. شهاب سنگ قبل از رسیدن به زمین کاملا سوخت.

ویدئو

https://ir.sputniknews.com/world/201612062043053/