به گزارش اسپوتنیک، اتحادیه فضایی دولتی روسیه "روس کاسموس" طراحی و ساخت دهانه های فوران واکنشی یونی برای نابودی زباله های فضایی در مدار

زمین و لایه های زخیم جو زمین را آغاز کرده است.

مدیرکل مرکز علمی تحقیقاتی دانشگاه ماشین سازی روسیه "الگ گورشکوف" در مصاحبه با روزنامه روسی ایزوستیا گفت:

""زمان فعالیت و کارکرد دهانه شلیک بونی ماهواره قاتل، نسبت به اهداف و توان قدرت موتور دستگاه مشخص می شود.بر اساس محاسبات صورت گرفته، این دستگاه با قدرت 5 کیلووات می تواند تا 15 شبانه روز بسته به اندازه و چگالی هدف، فعالیت برطف سازی زباله فضایی

را ادامه دهد.