وضعيت زمين نسبت به خورشيد

هميشه نيمي از زمين زير تابش نورخورشيد و نيمي ديگر در تاريكي شب قرار دارد.محور زمين در طول سال در راستاي ستاره قطبي ميباشد.در تمام حالت گفته شده،محور رمين هميشه در امتداد ستاره قطبي مستقر است و به دليل اينكه محور زمين با صفحه دايره‌البروج زاويه45/23 درجه دارد،اين موضوع باعث تغييرات در روشنايي و تاريكي نقاط مختلف زمين مي‌شود.

[align=center][/align]

براي بررسي و تفهيم بهتر ميشود كه 4عدد كره جغرافيايي را روي يك ميز در 4 نقطه قرار داد ويك لامپ را به عنوان نورخورشيد در ميان اين 4 كره گذارد.اگر كره‌ها رو هركدام را بچرخانيد،تغييرات ميزان روشنايي و تاريكي را به وضوح خواهيد ديد.همانطور كه ميدانيد در قطبين شش ماه از سال شب و شش ماه روز هست.


يعني در واقع در شش ماه قطبين رو به خورشيد هستند(البته هركدام در 6 ماه مجزا)مثلا در ابتداي فروردين قطب شمال روبه خورشيد قرار گرفته و در ابتداي مهر تا پايان اسفند ماه،قطب جنوب روبه خورشيد قرار مي‌گيرد.زيمن كروي هست و به همين دليل هميشه همه جاي زمين تحت نور خورشيد قرار نميگيرد.پس نتيجه همانچيزي هست كه مي‌بينيم.اينكه هميشه نيمي از زمين تاريك و نيمه ديگر روشن هست و اين گردش وضعي زمين هست كه باعث ميشود تا شب و روز پديد بيايد.


محور زمين حالت ميل دارد و اگر اين محور عمودي بود ميزان شبانه روز كه 24 ساعت است،به دو 12 ساعت تقسيم ميشد.يعني 12 ساعت تاريكي و 12 ساعت روشنايي! نكته‌ديگري كه بايد ذكر شود اين است كه در صورتي كه محور چرخش وضعي زمين همواره به سمت‌خورشيد بود،يعني محور زمين روي صفحه مدار انتقالي قرار داشت،هميشه در نيمي از كره زمين شب بود و نيمي ديگر روز!


اين حالت رو كه تصور كنيد،در چنين حالتي خورشيد از افق براي همه از هرنقطه‌اي از زمين مقداري ثابت ميشد!ضمنا در محل قطب خورشيد در مكاني ثابت قرار مي‌گرفت ولي در نقاط ديگر خورشيد دائم حول نقطه‌اي بالاي سر آن مي‌چرخيد! اما محور زمين،بين اين دو حالت قرار دارد و زاويه 45/23 درجه تشكيل مي‌دهد.پس نتيجه اينگونه حاصل مي‌شود كه ساعات روز بين 0 تا 24 متغير است.

يك چيزي كه شايد براي شما جالب باشد،عدم ارتباط بين تغييرات فصول و آب و هواست!!!!!!!!!!
ستاره‌شناسان تغييرات فصلها را به مسائل نجومي ارتباط مي‌دهند! از جمله اين مسائل ارتفاع خورشيد است.ارتفاع خورشيد در هنگام ظهر و در نتيجه طول روز است.بدين ترتيب مسئله آب و هوا مسئله‌اي تبعي و ثانوي هست.چه برف بياد و يا هوا ملايم و بهاري باشد،مردم نيمكره شمالي در روز 21 مارس،1 فروردين كه روز زمين هم نام دارد،پايان زمستان را ميبينند و بهار رو آغاز مي‌كنند![size=x-small]نوشته حسام جوادي
استفاده از این مطلب با ذکر نام http://www.AeroCenter.ir مانعی ندارد
[/size]