نصف‌النهار جغرافيايي ناظر

نصف‌النهار هر مكان صفحه‌ايست كه طول جغرافيايي آن مكان با قامت ناظر در آن قراردارد.اگرناظري در يك مكان طوري بايستد كه دست چپ و راست او در طرف شمال و جنوب و همچنين دستهاي ناظر مي‌گذرد،نصف‌النهار جغرافيايي يا نصف‌النهار زميني آن مكان مي‌گويند.

در واقع صفحه‌اي كه بر صفحه استوايي به حالت عمود واقع شده است و از رو قطب عبور مي‌كند،صفحه نصف‌النهاري ناميده مي‌شود.هر صفحه نصف‌النهاري كره زمين را به دو نيمكره مساوي چپ و راست يا مغرب و مشرق تقسيم مي‌كند.يك صفحه نص‌النهاري از گرينويچ مي‌"ذرد كه به عنوان صفحه نصف‌النهار مبدا معروف هست.در اينجا غرب و شرق بوجود مي‌آيند.


[align=center][/align]

در سمت چپ شرق و در سمت راست غرب قرار دارد.بايد بدانيم كه هر نقطه‌اي كه روي كره زمين وجود دارد،واقع بر يك نصف‌النهار هست.براي مثال شهرهاي تهران و نوشهر به طور تقريبي روي يك طول جغرافيايي قراردارند.اين طول در حدود 51 درجه شرقي نسبت به نصف‌آلنهار مبدا مي‌باشد.

خوب حالا كه فهميديم نصف‌النهار چي هست ميتوانيم به تعريف طول جغرافيايي برسيم.بنا به تعريف طول جغرافيايي قوسي از استوا هست كه بين نصف‌النهار مبدا و نصف‌النهار هر نقطه قرار گرفته است.
اگر بخواهيم به شكل ديگر بيان كنيم،طول جغرافيايي زاويه بين نصف‌النهار عبوري از نقطه مورد نظر با نصف‌النهار گرينوچ يا مبدا هست.اين مقدار بين 180 درجه در غرب و 180 درجه در شرق محاسبه مي‌شود.نصف‌النهار گرينوچ داراي طول جغرافيايي صفر هست.

همانطور كه از تعاريف هم پيداست اين نصف‌النهار مبدا محاسبه طول جفرافيايي در غرب و شرق نيز هست.زاويه يا ميزان طول جغرافيايي در امتداد استوا محاسبه ميگردد و اين هم بدانيد كه نام ديگر نصف‌النار مبدا يا گرينويچ،نصف‌النهار اصلي نيز هست.اين نصف‌النهار از دهكده كوچيكي در انگلستان به نام گرينويچ در نزديكي شهر لندن مي‌گذرد.يكي از قويترين و كاملترين رصدخانه‌هاي بزرگ دنيا نيز در اينجاست


[size=x-small]نوشته حسام جوادي
استفاده از این مطلب با ذکر نام http://www.AeroCenter.ir مانعی ندارد
[/size]